WELCOME TO BOTOR TOLAY WOREDA

Gabaasa Seektaraalee aanaa

Seensa

Aanaan Botor Xoollay
gandoota baadiyyaa 16 fi Bulchiinsa magaalaa 1 waligala gandoota 17 n kan
hundooftee yoo ta’u, Adoolessa 1/2012 irraa kaasee immoo  gandoota baadiyyaa 16 fi Bulchiinsa magaalaa
2 waligala gandoota 18 of keessaa qabdi. Baayinnii ummata isheetiis dhi 53992    du 55666 waligalaa 109658 Kan qabduu dha.

Aanaan Botor Xoollay
misooma hawaas-dinagdee aanaa keenyaa haala ariifataa fi ittifufiinsa qabuun
guddisuun, jiruu fi jireenya ummataa aanichaa jijjiiruu fi hiyyummaa keessaa
baasuuf qaama karoora misooma aanaa Qindeessu,raawwii isaa hordofuu fi gamagamu
W/ra MWD’f bakka bu’insa kennuun  sochiin
jajjabeessaa ta’e taasifamaa tureera.

Sochii misooma
hawaas-dinagdee adeemsifamaa tureenis rakkoon hawaas-dinagdee fi rakkoo
bulchiinsa gaarii bala’aan aanaa keenyaa hiikamuu baatus guddinni argame
salphaa miti. Qaamni karoora misooma aanaa hogganaa fi gaggeessaa tures caasaa
fi humna hojjechiisuu dandeessisu horachuun haala gahumsa qabuun
hojjechuurratti hanqinoonni tokko tokko kan turan waan ta’eef ergamaa fi galma
irraa eegamu guutumaa guutuutti galmeesisuu hin dandeenye.

Sochii guddina
hawaas-dinagdee eegalame ittifufsiisuun ummata aanichaa hiyyummaa keessaa
baasuu fi mul’ata bara 2017tti aanaa galii giddu galeessaa argattutaasisuuf
caasaa fi humna namaa gahuumsa qabu uummachuun qaamni of-danda’ee hojii karoora
misooma hawaas-dinagdee aanaa sirriitti hoggannuu fi gaggeessu xiyyeeffannoo
guddaadhaan raawwii isaa hordofuun gabaasa sekteraalee mootummaa ji’aa fi
kurmaanaan qideessuu,duub-deebii kennuu fi qaama ilaallatuuf dabarsuu
qaba.Haaluma kanaan baajata nuf ramadame irraatti hunda’un waajirii MWD Aanaa
B/Xoollaay karoora waggaa fi karoora kurmaanaa baafachuun hojechaa jira.

 

2. Ergama
(mission) Mul’ata(vision)  fi Toora
xiyyeeffannoo

2.1.Ergama (mission)

Karoora
misoomaa aanichaa ragaa qulqulluu fi kallattii misooma dinagdee yeroo dheeraa
bu’uureeffate qopheessuun qabeenyi aanichaa gama hundaan jiru karaa bu’aa
qabeessa, gahumsa,iftoominaa fi hirmaannaa hunda qabeessa ta’een hojiirra ooluu
isaa mirkaneessuun uummatni aanichaa hiyyummaa keessaa akka bahu gochuu.

2.2.Mul’ata(vision)

Qabeeenyi
aanichaa karra haqaf bu’aa qabeesa ta’en hojii irra oolee aanaankeenyaa Botor
Xollaay missoomte, bara 2014tti ummatnii aanichaa hundii  iyuumma keessa bahanii sadarkaa galii giduu
galeessa irra gahee arguu

3. Toora
xiyyeeffannoo /strategic Theme/fi Bu’aawwaan toora xiyyeffannoo

3.1. Toora
xiyyeeffannoo (Strategic Theme)

Karoora misooma aanaa

Bulchiinsa
Faayinaansii fi Qabeenyaa Aanaa

To’annoo fi
Gamaaggama Rawwii Karooraa

3.2. Bu’aawwan
tarsiima’aa toora xiyyeeffannoo

Misooma
hawwas-dinagdee itti fufiinsaan galmaa’e

Faayinaansii fi
Qabeenyaa ga’uumsaa fi bu’aa qabeesumaan hojiirra oole

Rawwii karooraa
kallatti barbaadameen hojira olmaan mirkana’e

Dudhaalee mana hojii

Mul’ata  waliinii(share vision),

Hawwii
jijjirammaa/optimistism/

Hirmaachisummaa
/participatory/

Haqummaa
/Fairness/

Miira
tajaajilummaa

Karooraan
ogganamuu

Itti
gaafatamummaa Walqixxummaa korniyaa

 

4. Maamiltoota fi
Dhimmaamtoota WMWD A/B/Xoollaay

AMaamiltoota
dhiyoo/primary Customers/

Buchiinsa A/B/Xoollaay

Manneen hojii
mootummaa aanaa

Uummata
aanichaa/Gandichaa/

Hojjetoota
waajjiraalee

B. Maamiltoota
biro/other customers/

Dhiyyeesitoota dhunfaa
fi kontraaktaroota

BMWDO/WMWD Godinaa

C.Dhimmaamtoota /stake
holders/

Biiroo MWDO

W/ra MWD Godinaa

Dhaabbilee misooma fi
tajaajila kennaan /baankii,teele fi kKf/

Dhaabbilee
mit-mootummaa

Dhiyeessitoota
tajaajila dhuunfaa

Kontiraaktaroota

Qaama seeraa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mAIZE FARM AT BOTOR TOLAY WOREDA

WHEAT FARM AT BOTOR TOLAY WOREDA

WHETA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

WHET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

Featured Products

[featured_products columns="5" limit="10"]

Limited Time Offer

Special Edition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Buy This T-shirt At 20% Discount, Use Code OFF20

Worldwide Shipping

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Quality

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Offers

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Secure Payments

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.