WELCOME TO AGGARO TOWN

Magaalaan Aggaaroo bara 1811 A.L.I kan hundoofte yoo ta’u, Labsii lakk. 65/1995’niin Bulchiinsa  Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe irratti hundaa’uun, Magaalota Riifoormiin hammataman keessaa tokko akka taatu murtaa’ee jira. Bu’uuruma kanaan Magaalaan Keenya gandoolee Magaalaa shan kan qabduu fi ummata kuma 110 olitti tilmaamamu kan ofkeessa qabdu akka taate ragaan ni ibsa.

Magaalaan Aggaaro Mana Qopheessaatiin buluu kan jalqabde bara1942 yoommuu ta’u, Caasaa Mana Qopheessa isa haaraa kan argatte immoo bara 1998 A.L.I akkata Labsii 65/1995tiin magaaloota riiformii keessaatti hamataman keessa ishee tokkoo ta’uun sadarkaan magaalaa lammaffa ‘B’ taatee beekamtii argattee jirti.

Magaalaa Aggaaroo  Godina Jimmaa keessaatti kan argamtu yommuu taau, kallattiin dangeeffama ishee aanaa baadiyaa (Gommaa) Kaabaan  gandaa baadiyaa daalachoo,   kibbaan gandaa oomoo bakkoo fi oomoo gurdee ,Bahaan gandaa baadiyaa cheederoo , Lixaan gandaa baadiyaa eelbuu sayoo fi koyee seejaa  daangeeffamti. Magaalaa guddittii Jimma  irraa gara lixatti fageenya km.45  kan fagaattu fi  gandoota magaalaa 5 of keessaa kan  qabdiu dha .

Baay’iinni uummatamagaaliicha akka Dhabbata Istatkksii biyyooleessatiin Dhi 23,069 Dub 22,296 Ida 45,365 yemmu ta’uu akka ragaa qabatamaa magalichaa yeroo ammatiin baayyinni ummataa magaala kan lakka’amee dhi  54,837dha 55,355ida’ma 110,192akka ta’u ibasama .Bal’inni lafaa  magaaliicha  hek.2146  (21.46km2) dha .

Haala Qilleensaa, Taa’uumsa fi Bal’ina  Lafaa

Bulchiinsi Magaalaa Aggaaroo kibba- dhihaa Oroomiyaatti kan argamtu yoo ta’u waggaatti jiddu-galeessaan qilleensa ho’aa 28.5OC fi rooba 750-850 mm akka arggattu ragaan ni mullisa. Bal’ina lafa naannoo hektaara 2610.45irratti kan hundooftee dha.

Baay’ina Ummataa

Magaalaan Aggaaroo sabaa fi sablammoota adda addaa kan of keessatti hammatte yoo taatu, Gandoolee Magaalaa 5 (shan) kan qabduu fi

Piroojekshinii lakkoofsa manaa fi uummataa bara1999 A.L.I adeemsifamee tureen  ummatni jiraataa magaalaa aggaaroo Dhira  46,033,  Dubara 43,159, Ida’ama ykn waliigala ummatni 89,192  kan keessa jiraatan ta’ee, Akkasumas abba worraa Dhiira 4232,   Dubara 1629  fi  Ida’ama  5,861  kan qabdu yoo ta’u, Dabalataanis Zoonii misoomaa 20, Garee  misoomaa 195 fi  Tokko-Shanee 961 akka mootummaatti ijaaramaniiru.

  1. Haala Bal’inaa fi Tajaajila Lafa Magaalaa

wELCOME TO aGARO TOWN


bAGA NAGAAN GARA MAGAALA AGGAAROO DHUFTAN

NOORUU

Agaro Town is one of famous Town in Jimma Zone.

baayina ummata magaala aggaaroo

+
DHIIRA
+
DUBARA
+
IDA'AMA

HAWWATA TUROIZIMII MAGAALA AGGAAROO

KETA MUDUGA

Iddoo argama buna isa jalqabaa ‘coffe arabica’ jedhamuuti

FINCA'AA GOORGIS

iddoowwan hawwata turizimii magaala Aggaaroo keessa tokko

NYAATA AADAA

Daawwattoota keenyaaf nyaanni Aadaa ni qophaa’a 

MUUZIYEEMII AGGAARO

muuziyeeniin nagaala Aggaaroo iddoowwan hawwata turizimii Aggaaroon qabdu keessaa isa tokko

What Our Clients Say

Aenean lectus elit, fermentum non convallis sagittis
Morbi in ipsum sit amet pede facilisis laoreet. Donec lacus nunc, viverra nec, blandit vel, egestas et, augue. Vestibulum tincidunt malesuada tellus. Ut ult ultrices enim curabitur sit amet mauris.
Annie Franklin
youroceanwpsite.com
Morbi in ipsum sit amet pede facilisis laoreet. Donec lacus nunc, viverra nec, blandit vel, egestas et, augue. Vestibulum tincidunt malesuada tellus. Ut ult ultrices enim curabitur sit amet mauris.
Brian Jackson
youroceanwpsite.com
Morbi in ipsum sit amet pede facilisis laoreet. Donec lacus nunc, viverra nec, blandit vel, egestas et, augue. Vestibulum tincidunt malesuada tellus. Ut ult ultrices enim curabitur sit amet mauris.
Tracy Stewart
youroceanwpsite.com

gOOGLE MAPS OF AGARO TOWN

Nulla quis sem at duis nibh elementum imperdiet