BULCHIINSA AANAA SAQQAA COQORSAA

Ergama/Mission    

Hojiirraa oolmaa imaammataa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsaa gaarii gahumsaan hordofuu deeggaruu fi raawwachuun ummataa aanichaa fayyadamaa taasisuudha.

Mul’ata/Vision  

Bara 2022  Aanaa Saqqaattii fakkii misoomaa bulchiinsaa gaarii fi dimokiraasii taatee uumuu dha.

Duudhaalee/ Core Values
Itti gaafatamummaa Aantummaa fi kabajaa ummataa Amanamummaa Hirmaachisuumaa Gahumsaa Gareen hojjechuu

baga nagaan dhuftan

HOJIIWWAN MISOOMAA AANAA SAQQAA COQORSAA

HAWWATA TURIZIMII AANICHAA