WELCOME TO JIMMA ZONE ADMINISTRATION OFFICE

BULCHAA BULCHIINSA GODINA JIMMAAKABAJAMOOOBBO TIIJJAANII NAASIR


"BULCHUUN NAGEENYA"

jechuun hojii nageenyaa fi misoomaa boonsaa hojjachaa jiru

ERGAA ITTI A/G/JIMMAA OBBO YUUSUF SHAROO

#Kan_jalqabne_ni_xumurra!

Godina Jimmaatti ijaarsi galma giddu gala aadaa Shanan Gibee bu’uuruma woliigaltee keenyaatiin cimee hojjatamaa jira jedhan wolitti qabaan koree projektii fi I/A bulchaa godina Jimmaa Obbo Yuusuf Shaaroo!

IJAARSA GIDDU GALA SEENAA SHANAN GIBEE

Administration office document

PLAN

REPORT

ERGAMA

MUL'ATA

DUUDHAALEE


Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata godinichaa fayyadamaa taasisuudha

Bara 2022tti Godinnii Jimmaa akka naannootti fakkii badhaadhinaa taate arguu dha.


  Hawwii Jijjiramaa  

Hirmaachisummaa

kabaja ummataa:

Iftoomina

Miira Tajajiltummaa

Itti gaaffatamuummaa

Gareen hojjechuu

KAROORAA FI GABAASA WAAJJIRA BULCHIINSAA