A

ABBAA TAAYITAA GALIIWWANII GODINA JIMMAA

 1. Galiiwwan seeraan yookiin Mootummaa Federaalaa irraa bakka bu’iinsaan Mootummaa Naannichaatiif kennaman ni murteessa, walitti ni qaba, akkaataa walitti qabiinsa isaas ni hooggana;
 2. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha;
 3. Seerota gibiraa fi taaksii darbuudhaan yakka raawwatarnu ni qorata, ni himata, ni falma, kana raawwachuuf Abbootii Alangaa fi qorataa yakkaa mataa isaa ni gurmeessa, raawwii isaaniis ni hordofa.
 4. Mootummaa Naannicha keessatti sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii hammayyaa’aa ni diriirsa, tajaajilamtootaaf tajaajila haqa qabeessa, qulqulluu fi si’aayaa ni kenna.
 5. Ragaalee hojii Abbaa Taayitichaaf gargaaran walitti ni qaba, ni gurmeessa, ni xiinxala, qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa;
 6. Murtii fi walitti qabiinsa galiiwwanii, qabiinsa herregaa fi dhimmoota biroo kana wajjin wal qabatan raawwachuuf haalawwan hojii fi tooftaalee raawwii ni qopheessa, hojii irra ni oolcha, ni hordofa;
 7. Kaffaltoonni gibiraa fi taaksii mirgaa fi dirqama isaanii akka beekan kan dandeessisu sirna ni diriirsa, hojii hubannoo cimsuu itti fufiinsaan ni kenna;
 8. Madda galii Mootummaa Naannichaa babal’isuuf kan gargaaran qo’annoowwan adda addaa ni gaggeessa, yaada ni burqisiisa, Mana Maree Bulchiinsaatti dhiyeessuun yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha;
 9. Sirna raawwii bulchiinsa gibiraa fi taaksii ilaalchisee gorsaa fi leenjii ni kenna;
 • Seerotaa gibiraa fi taaksii raawwachiisuuf ragaalee fi sanadoota barbaachisaa ta’an nama kamiyyuu harka jiran dhiyeessisuun ni qorata, yoo barbaachisaa ta’e to’annoo jala oolchuu ni danda’a;
 • Akkaataa seeraatiin qabeenya abbaa idaa gibiraa fi taaksii qabsiisuun idaa gibiraatiif ni oolcha;
 • Galiiwwan karaa Motummaa Federaalaa walitti qabamuun Mootummaa Naannichaaf galii ta’uu qaban kamiyyuu hordofuun galii ni taasisa;
 • Hanga galii Mootummaa Naannichaatiin walitti qabamuu qabu ni qorata; istaatistiiksii galiiwwaniis ni qopheessa, ni qindeessa;
 • Ulaagalee qooddii galii ni qorata, yaada ni dhiyeessa, irrattis ni hirmaata
 • Galii tajaajila adda addaa bulchiinsa magaalotaa irraa walitti qabamuu qabu taarifa Manni Maree Bulchiinsa Magaalotaa baasu irratti hundaa’uun ni murteessa, walitti ni qaba, ni bulcha.
 • Galii naannichaa walitti qabamuu fi taarifa qopheessuuf qorannoo gaggeeffamuu fi murtii kennamu keessatti hirmaachuun ni raawwachiisa;
 • Karoora galii tajaajila manneen hojii mootummaa qopheessaniin galii walitti qabamuu qabu karoora waliigalaa waliin qopheessee akka mirkanaa’u ni taasisa, raawwii isaas ni hordofa;
 1. Kaffalaa gibiraatiif dhaabbilee gibira itti kaffaluu danda’an kanneen biroo ni mijeessa.
 • Qaraxa seeraan murtaa’e walitti qabuu fi iddoo barbaachisaa ta’etti buuftni to’annoo akka hundeeffamu yookiin akka cufamu Mana Maree Bulchiinsaatti ni dhiyeessa, yammuu hayyamamu hojiirra ni oolcha.
 • Hojjettootaaf yeroo yeroon leenjii ni kenna, dandeetti raawwachiisummaa hojjettootaa cimsuu kan dandeessisu sirna leenjii fi fooyya’iinsa ogummaa ni diriirsa.
 • Raawwii sirna galii fi taaksii walsimsiisuuf qaamota damee galii Federaalaa fi Naannoolee biroo waliin muuxannoo wal jijjiirraa ni gaggeessa, walitti dhufeenya barbaachisaa ta’e ni uuma.
 • Akkaatuma barbaachisummaa isaatti aangoo fi hojii isaarraa qoodee bakka bu’iinsaan qaamolee dhimmi ilaaluuf kennuu ni danda’a.

Ergama
Sirna bulchiiinsa gibiraa fi taaksii ammayyaa’aa ta’ee diriirsuu, aadaa fedhiin gibira kaffaluu gabbisuu fi ogeessa seera kabachiisuuf gahumsaa fi kaka’umsa qabutti fayyadamuun galii diinagdeen Godinchaa maddisiisu sassaabudhaan misooma hawaas-diinagdee Godnichaaf akka oolu gochuu.

Mul’ata
Bara 2022 tti sirna bulchiinsa gibiraa fi taaksii ammayya’aa fi haqa qabeessa ta’e diriirsuun galii dinagdeen Godinchaa maddisiisu gahumsaan sassaabuu

Dudhaalee
Itti gaafatumummaa
Iftoomina Tajaajila maamila giddu galeessa godhate kennuu Seera gibiraa fi taaksii kabajuu Ogummaa fi dandeettii bu’aa qabatamaaf oolchuu Jijjiiramaaf qophaa’uu

 • Haala raawwii sassaabbii galii

Karoora bara 2014 karoorsine karoora galii idilee   1,104,323,210.00

Raawwii tilmamaan 990,951,235.62 kan raawwanne yoo ta’u garaagarummaan raawwii kan bara darbeerraa 223,257,885.7 %29.6 caalmaa qaba. Sassabii galii M/Qopheessaa karoora 194,832,794 rawwii 229,348,960.91  garaagarummaa bara darbee 78,116,895.31 % 49.9 .Woligala karoora 1,299,156,604 rawwii 1,194,341,470.85 garagarumm  bara darbee301,374,781.10%36.03 calmaa kan qabuudha     Sababoota raawwii keenya irratti dhiibbaa gaariif hamaa qaban

Sababoonni ka’uu danda’an caalmaa sassaabuun keenya miira haaromsaa amma eegalameen K/Gibiraa keenya  bira ilaalchi gibiraaf jiru fooyyee qaba jechuu dandeenya. Gama biraatiin gaggeessaan haaraan makaman muxxannoo dhabuun haa jiraatu malee hamleen hojjachuuf carraaqaa turaniiru. Hojjatoonnis miira haaromsaan hojjachuuf tattaaffii guddaa argisiisaa turani jiru.

Hanqinni ture garuu gama tokkoon rakkoon miirri haaromsaa uume olaantummaa seeraan wal qabatee haala rakkisaa argaa turre daldalli seeraan alaa heddumaachuun keessattuu nagahee muruun wal qabatee rakkoo uumeera; qaala’iinsi jireenyaa hammaachuun; miira hojjataas ta’ee K/Gibiraa irratti dhiibbaa uumaa tureera.

Rakkoo kana salphisuuf hojiiwwan hubannoo uumuu sossochii gibiraa fi taaksii kallattii adda addaatiin gumii m/barnootaa waliin dargaggoo waliin hojjatamaa kan tureedha.