Attonary office


Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa ergama kennameef galmaan gahuu akka danda’uuf   Bara 2013 irraa kaasee riifoormii hoggansa bu’aa irratti xiyyeefatu(RBM) filachuun karoora bu’aa irratti xiyyeeffate hojiiirra oolchuun fayyadamummaa uummataa gama haqaan jiru caalmaatti milkeessuuf hojjetaa kan jiru yommuu ta’u bara kanas bara karoora tarsiimoo waggaa sadaffaa irratti karoora waggaa kudhaniii  fii waggaa shanii akkasumas bu’aa gamaggama raawwii hojii bara darbeerraa adda bahe akka ka’umsaatti fayyadamuun karoora bara kanaa karaa bu’a qabeessummaa hojii milkeessuun danda’amuun qopheeffatee raawwataa isaa sadarkaan jiru raawwiif qopheessuun hojjetaa tureera.

Waajjirichi bu’aa tarsimoo tokko qabatee galtee bu’aa kanaa kan ta’an bu’aalee gurguddaa afur kan yeroo giddu galeessaa keessatti milka’uu akkasumas galtee bu’aa giddugalaa kan ta’an bu’aalee battalaa kudha sagal kan yeroo gabaabaa keessatti milkaa’u adda baafachuun agarsiistulee bu’aalee kanneen milkeessuuf caasaalee isaa sadarkaan jiran waliin sirna hojii waliif kennuu fi bu’aa wal harkaa fuudhuu diriirsuun kan hojjataa ture yemmuu ta’u gabaasni kunis raawwii bu’aalee battalaa hanga ammatti jiran agarsiisftulee adda baahaniin kan qindaa’ee dhihaatedha.

Gabaasni kunis kan qindaa’e bu’aalee karoorfaman kanneen milkeessuuf tarkaanfileen akkamii akka fudhatamaa turee akkasumas raawwii bu’aa karooraa kanaaf agarsiiftuuleen adda bahanii karoorfaman kan bara darbe yeroo walfakkataa waliin walbira qabuun sadarkaa godinaaf aanaatti maal akka ibsan haala ifoomsuun danda’amuun kan qindaa’edha.Akkuma

beekamu milkaa’ina hojii tokkoof karoorri murttessaa fi meeshaa hoggaasaa akkaa ta’e ni beekama.Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaas bara kana kallattii Biiroo irraa kennamu hordofuun karoora qopheessuu irraatti xiyyefannoo guddaa kennuun milkaa’ina bu’aa karoorfamuuf raawwiin baroottan lammaan KBIXtiin maal akka ture xinxaluun ka’umsa karoora bara kanaa godhatee jira.hojiileen karoora qopheessuu fi raawwataa qopheessuun wal qabatee  hojjatamanii fi milkaa’ina galmaa’e haala hammateen gabaasni kun akka armaan gaditti qindaa’eera.

Ergama Waajjira Abbaa Alangaa (Mission)

Godina Jimmaa  keessatti seeraa yakkaa fi imaammata sirna haqaa yakkaa kabachiisuu, mirga namoomaa fi bilisummaawwan bu’uuraa lammiiwwanii kabajuu fi kabachiisuu fi dantaa mootummaa fi uummataa eegsisuudhaan tajaajila Abbaa Alangummaa haala siyaawaa, qulqulluu fi dhaqqabamaa ta’een, akkasumas bilisummaa hojii fi al-loogummaa ofii eeggatee fi haqummaa qabuun raawwachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun nagaa fi tasgabbiin hawaasaa akka fulla’u taasisuu

Mul’ata Waajjira Abbaa Alangaa (Vision)

Bara 2022-tti, tajaajila Abbaa Alangummaa kennuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessuun Mana Hojii Abbaa Alangaa akka naannootti fakkeenyaa ta’e arguu.

Duudhaalee waajjira Abbaa Alangaa (Core Values)

s  Ol’aantummaa seeraa

s  Faayidaa uummataaf dursa kennuu, eeguufi eegsisuu

s  Bilisummaafi itti-gaafatamummaa ogummaa

s  Iftoomina

s  Hojmaata badaa fi malaammaltummaa jibbuu

s  Fakkeenyummaa

s  Hirmaachisummaa

s  Eejjennoo gaarii

s  Jijjiiramaaf qophaa’uufi hojjechuu

s  Beekumsaa fi amantaan hoogganuu

s  Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi

s  Deebii wayitaawaa kennuu

GALMA KAROORA TARSIIMO’AA

Galma1ffaa

*      Bulchiinsaa Godinichaa  keessatti hojii irra oolmaa Heeraa fi Seeraa raawwii caalmaa qabu galmeessisuu

*            Bu’aa 1ffaa- Seeroota heeraan wal simatan bahaani fi kabajaman, uummata mirga isaa beekee itti fayyadamee fi kabajamuu olaantummaa seeraatiif gahee irraa eegamu bahe, haqa bahe, yakka ittifame fi ragaa seera qabeessa ta’ee galmaa’ee,

                                                          Galma2ffaa

*         Tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuu

*   Bu’aa 2ffaa- Itti qufinsaa/amantaa uummataa kenninsaa tajaajila Abbaa Alangummaa irratti qabu dabaluu, yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent and collar crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu,

                                                          Galma3ffaa

ü  Ijaarsa dandeetti Mana Hojichaa Cimsuu

ü  Bu’aa 3ffaa- Mana Hojii Abbaa Alangaa dandeetti raawwachisummaa isaa fooyya’ee fi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumamedha.

Ka’umsa Karoora  Hojii Bara 2015

Ka’umsi Karoora bara kanaa karoora waggaa shanii fii waggaa 10,karoora BAAWO bara 2015 fii raawwii hojii bara 2014 yommuu ta’u karoora bara kana qopheessuu eegaluun duratti hojiileen gama kanaan galteee karoora bara kanaa ta’uu danda’an hedduun hojjetamaniiru.Haaluma kanaan Hojiilee ka’umsa karoora bara kanaaf oolan keessaa muraasni akka armaan gaditti dhihaataniiru.

Gamaggama Raawwii Hojii bara darbee Gaggeeffame

Ø  Sadarkaa Godinaatti Raawwiin Hojii Bara darbee bakka hojjettootni mana hojichaa hundi argamanitti baldhinaan qoratamee ciminoonnii fii hanqinoonni bara darbe keessatti jiran adda bahanii baldhinaan irratti mari’atamuun kallattiin fuulduraa kennameera.

Ø  Hooggansa aanaalee fi abbootiin adeemsaa aanaalee hundi bakka argamanitti raawwiin hojii bara darbee qoratamee hanqinoonnii fi ciminoonni bara darbee keessatti jiran adda bahaanii irratti mari’atamuun kallattiin fuulduraa ka’ameera.

Ø  Agarsiistuu buu’aalee battalaa bara darbe raawwiin isaanii karooraa olii fii karooraa gadi ta’an adda baasuun bifa duubdeebiitiin aanaaleef kennamee jira.

Madaallii Raawwii karoora Hojii fii sirna beekamtii gaggeeffame

Ø  Hoggansaa Aanaalee,Abbootii Adeemsaa Aanaaleefii manajmeentii godinaa hunda hirmaachisuun gamaggamni raawwii hojii bara darbee kan aanaalee fii godinaa qoratamee hanqinoota jiran irratti kallattiin kennameera.

Ø  Hojii bifa sanada waliigalteetiin aanaalee fi Godina gidduutti mallatta’ee jiru irraatti hundahuun ulaagaa madaallii adda baasuun Madaalliin raawwii hojii karaa iftoomina qabuun gaggeeffame irratti hundaa’uun Aanaalee sadarkaa 1-3ffaa jiraniif sirni beekamtii kennameera.

Ø  Hojjettoota sadarkaa godinaatti raawwii hojii gaarii qabaniifis beekamtiin kennameera.

Ø  Abbootii Alangaa Sadrkaa Godinaa fi Aanaa Raawwii Galmee gaarii qabaniif beekamtiin kennameera.

Ø  Madaalliin Abbootii Alangaa hojii isaan hojjatan irratti hundaahuun raawwii hojii jaraa haala madaluun danda’amuun ulaagaa madaallii baasuun haala iftoomina qabuun madalliin gaggefameera.

Gamaggamaa fii madaallii Raawwii Hojii Bara Darbeen ciminootaa Fi hanqinoota Ijoo Adda bahanii galtee karoora bara kanaa ta’an

Gamaggamaafii madaallii raawwii hojii gaggeeffameen ciminoonnii fii hanqinoonni nuti gamaggama  raawwii bara darbeen adda baafanne:

CIMINOOTA IJOO RAAWWII BARA DARBEE

s  Sadarkaa godinaatti hojiin boqonnaa qophii raawwataaf hooggansa sadarkaan jiru gahoomsuufii raawwii karooraaf qopheessuu hojjatame gaarii ta’uu

s  Sirna Hojiii waliikennuu fii bu’aa wal harkaa fuudhuu diriiruu

s  Sirna Hooggansa hojii hammayyaa’aa ta’e diriirsuuf moosajii 4 hojiitti galchuu akkasumas hojiin dhaqqabamummaa seeraa mirkaneessuuf websayitii banuun seerota hedduu uummataaf dhiheessuf hojjetame gaarii ta’uu

s  Sanadni Walhubannaa sirni Tajajila deggarsa seeraa bilisaa w/ra keenyaan qophaa’ee hojirra oolera

s  Bu’aaleen Battalaa karoorfaman giddugaleessaan milkaa’uu ykn dabaluu

s  Dhimma naamusa AA irrati qorannaa gaggeessuun bu’aa adda baafachuu jechuunis bu’aa waliigalaa karoorfanne bira gahuuf dhimmi naamusa A/Alangaa murtteessaa ta’uun adda baafachuu dandeenyeera.

s  Qaamolee dhimmamtoota keenya ta’an kan akka sekteroota dhimma galiif taaksii irratti hojjetan fii qaamolee haqaa waliin karoora waliinii qopheeffannee qindoomina gaariin hojjechaa jiraachuu.

s  Qindoominni keessoof alaa sadarkaa gaariirra kan jiru ta’uu fii team spriitiin abbootii alangaa aanaa fii godinaa gaarrii ta’uu

s  hojmaata ragaa fi himatamaa waliin dhiyeessuun humni dandeettii adabsiisuu daran dabalaa dhufuu isaa fi galmeewwan bilisa ba’an xiqqaachaa deemuun isaa,

s  Hubannoo seeraa sagantaa idileenis ta’e carraawwan argaman fayyadamuun bal’inaan hojjechuuf carraaqqiin ture gaarii ta’uu,

HANQINOOTA IJOO BARA DARBANII

·                    Hojiin Boqonnnaa qophii aanaalee tokko tokkorratti harca’uu

·                    Sababa rakkoo konkolaataatiin Supervisinii aanaalee hundarratti gaggeessuu dhabuu

·                    Sababa Konkolaatan dulllomtuu taateef Supervisinii aanaalee hundarratti gaggeessuu dhabuu

·                    Dubartoota gahoomsuuf aangessuuf addatti wanti hojjatame gahaa ta’uu dhabuu

·                    Karoora mana hojichaarratti qooda fudhattoota hunda hirmaachisuurratti harcatiin jira

·                    Harcaatiin bu’aa karoorsuun raawwii bu’aa gabaasuu muraasni jiraachuu

·                    Sirni gamaaggama karooraafi gabaasaa raawwii hojii hanga sadarkaa dhuunfatti dhabamuu

·                    Teknoloojii sadarkaa godinaa jiru babaldhisuu dhabuu

·                    Raawwiin Hojiiwwan tokko tokko karoora wagga 5 ol ta’uu fi qabatamaan garuu kan hin jirre ta’uu

·                    Yaadni Itti quufinsa maamilaa tajaajilamtoota hunda irraa fudhachuu dhabuu fi karaa amanamaa ta’een madaalamuu dhabuu

·                    Dhimma walfakkaataarratti garagarummaan karoorsuu fi raawwii gabaasuu jiraachuu

·                    Hojjettootni hundi haala walfakkaataan KBIX hubatanii akkataa kanaan karoorfachuu fii raawwii yeroo yeroon gabaasuu dhabuu

Akkaataa Karoorri Bara kanaa Itti Qophaa’e

Gamaggama raawwii hojii bara darbe gaggeeffameen ciminootaa fii hanqinoota turan akka ka’umsaatti qabachuun akkasumas Karoora tarsiimoo (waggaa 5 fi 10) fii karoora waggaa sadarkaa Biirootti qophaa’e akka ka’umsaatti fayyadamuun karoorri waggaa  kan godinaa, aanaalee fii raawwattootaa haala qabatamaa godinaaf aanaan akka qophaa’u taasifameera.

Hojii Raawwataa Qopheessuun Raawwii Karooraa Milkeessuuf Hojjetame

Karoora Gaarii qopheessuu qofti raawwii karoraa kan milkeessu waan hin taaneef bara kana karoorri hundi erga qophaa’ee booda raawwataa karoora kana raawwatu qopheessuuf hojiilee hedduun hojjetaman keessaa muraasni:

Ø  Gamaggama raawwii hojii bara darbeerratti hanqinoota turan irratti marii gadi fageenyaa hoggansaa fii raawwataa waliin gaggeessuun kallattiin fuulduraa iftoomina qabu kennameera.

Ø  Karoora waliigalaa sadarkaa godinaatti qophaa’e irratti ittigafatamtootnni fi abbootiin Adeemsaa Aanaalee fi hojjettootni Godinaa hundi bal’innaan irratti mariisifamaniiru.

Ø  Karoora kennaa tajaajilaa sadarkaa Godinatti qophaa’e hojjatootaaf dhiheessuun karoora hojii bara kanaa haala gaariin raawwachuuf rakkoolee kennaa tajaajila mana hojii keenyaa ta’aanii adda bahan keessaa bahuun murtteessaa akka ta’e hubachiisuun dandahameera.

Ø  Karoorri kophaa’e bifa leenjiitiin hojjatoota Godinatiif kennamee jira.

Ø  Abbootii Alangaa Sadarkaa Godinaa fi Sadarkaa Aanaa hundaaf leenjiin mataduree rakkoowwan qorannaa,himannaa,falmii dhaddachaa fi komii oliyyataan walqabatan irratti,qorannoo fi himannaa yakkoota taaksii,_qorannoo himannaa yakkoota balaa tiraafikaa fi naamusa A/Alangaa irratti kennamee jira.

Ø  Hojjatoota Bulchiinsaa sadarkaa Godinaatiif leenjiin mataduree naamusa hojjatoota motummaa fi itti gaaftamummaa jiru jedhu irratti kennamee jira.

Sirni hojii walii qooduu bu’uruma Biiroon nuuf kenneen nutis akka Godina keenyaatti adeemsaalee sadarakaa Godinaa fi hoggansa Godina,Hoggansa Godinaafii Aanaalee Akkasumas hojjatootaa fi Adeemsaalee Gidduutti raawwatamee jira