MANA MURTII OL'AANAA GODINA JIMMAA

Haala Hundeeffama, Aangoo fi Gahee Hojii Manneen Murtii Oromiyaa

Manneen Murtii Oromiyaa sirna federaalizimii kufaatii sirna dargii booda hojiirra oole hordofuun Manneen Murtii naannoo keenyaa bara 1985 Labsii lakk. 3/1985tiin kan hundeeffaman yoo ta’u, boodarras Heera Mootummaa FDRI bara 1987 bahee hojiirra oole keewwata 78 (3) jalatti Naannooleen Mana Murtii Waliigalaa, Ol’aanaa fi Sadarkaa Duraa Naannoo isaanii hundeeffachuu akka qaban tumeera. Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 1987 bahes Mana Murtii Waliigalaa, Manneen Murtii Ol’aanaa Godinaalee fi Manneen Murtii Aanaalee heerichaan akka hundaa’an tumeera. Haaluma kanaanis bu’uura heerota kanaan Manneen Murtii Oromiyaa yeroo jalqabaaf hundaa’anii waggoota kurnan lama keessatti of ijaaranii sadarkaa amma jiran irra kan gahan tahuun seenaa yeroo dhi’oo akka ta’e hubachuun barbaachisaa dha. Labsiileen hundeeffama Manneen Murtii yeroodhaa gara yerootti haala jijjiirama yeroo waliin wal simuun fooyya’aa kan deemaniidha. Haaluma kanaanis waggoottan kurnan darbeef hojiirra kan ture labsiin lakk. 141/2000 bara 2011 keessa labsii lakk. 216/2011’n bakka bu’eera. Labsiin lakk.216/2011 kun aangoon abbaa seerummaa Manneen Murtii Aanaalee akka ol ka’u gochuun uummanni tajaajila abbaa seerummaa bakka jiraatu irraa baay’ee fagaachuu osoo hin barbaachisin akka argatu kan dandeessisee dha. Kanaan gamattis tajaajilli abbaa seerummaa kallattii qulqullina, si’aayinaa fi gama hundaan bu’a qabeessa akka ta’u haala dandeessisuun qophaa’ee kan hojiirra oole dha. Akkasummas yeroo walfakkaataaf hojiirra kan ture labsiin 142/2011 labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa (217/2011) tiin bakka bu’ee bulchiinsa Manneen Murtii bilisaa fi geggeessummaa kennamu ilaalchisee bifa haaraan aangoo bulchiinsaa Karoora Waggaa Kudhanii Manneen Murtii Oromiyaa (2013 – 2022) Fuula 18 Manneen Murtii gara jalaatti kan gadi buusee fi sirna itti gaafatamummaas ta’e bulchiinsa waliigalaa Manneen Murtii ilaallatu keessa deebiin fooyya’ee akka bahu taasifameera. Yeroo ammaa kanattis Manneen Murtii Oromiyaa sadarkaa sadanitti gurmaa’uun qaama seera hiiktuu ta’anii aangoon kennameefii Manneen Murtii Aanaalee 304, Manneen Murtii Ol’aanaa 21 fi Mana Murtii Waliigalaa 1 (dhaddachaalee dhaabbii 3 dabalatee) hundaa’anii tajaajila abbaa seerummaa kennaa kan jiranii dha. Yeroo karoorri kun qophaa’aa jiruttis Manni Murtii Ol’aanaa 22ffaa Baalee Bahaa adeemsi hundeessuu isaa eegalameera

Ergama: Tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu, dhaqqabamaa, si’ataa fi bu’a qabeessa ta’e, seera qofa irratti hundaa’uudhaan, haala loogii fi gartummaan ala ta’een kennuu fi bilisummaa guutuu fi itti gaafatamummaa ol’aanaadhaan hojii isaanii raawwachuu dha.

Mul’ata: Bara 2022tti Mana Murtii Seera hiikuun haqaa fi Ol’aantummaa seeraa mirkaneessee amantaa uummataa horachuun biyyaa keenya keessatti fakkenya ta’ee arguu;

Duudhaalee:
Bilisummaa fi itti gaafatamummaa abbaa seerummaa Beekumsaa fi Gahumsa Miira tajaajiltummaa Iftoomina Fayyalummaa Al-loogummaa fi wal-qixxummaa Tilmaamamummaa Ejjennoo Gaarii