ergama

Humna poolisii ga’umsan hammayyaa’ee aantummaa fi gartummaa uummataa  qabuun uummata hirmaachisee, qindoominaan yakka ittisuu fi qorachuun, ol’aantummaa seeraa fi heera mootummaa kabajee kabachisuun nageenyi itti-fufiinsa qabu akka mirkanaa’u taasisuudha.

mul'ata

Bara 2022 tti poolisii amanamummaa uummataa qabuun, hawaasa gocha yakkaa jibbee ittisu uumuun godina jimmaa nagaa qabduu fi misoomaaf mijattuu uumuudha.

duudhaalee
  Ittigaafatamummaa
  Iftoomummaa
  Ol’aantummaa heeraa fi seeraa kabajuu fi kabachiisuu
  Iccitii eegguu
  Qophaa’ina jijjiiramaa Kutannoo hojeechuu
  Hirmachiisummaa

Labsii qaamoolee raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan gurmeessuu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe lakk. 242/2014 keessaa keewwata 41 irratti  Poolisii Oromiyaatiif aangoo kennee jira.

Haaluma kanaan angoo fi ga’ee hojii qajeelcha poolisii godina jimmaa labsiin isaaf kenname akka armaan gadii ta’a.

 • Gochaa fi sochiiwwan sirna Heera Mootummaa faallessanii fi balaa irra buusuu danda’an kamiyyuu ni ittisa;
 • Qaama dhimmi ilaallatu waliin haala tarsiimoon ittisa yakkaa godinicha keessatti hojiirra itti oolu ni mijeessa; hojiirra ni oolcha; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa; ni qindeessa;
 • Gocha yakkaa fi balaan tiraafikii akka hin uumamnefi hin raawwat­amne ni ittisa; teknolojiiwwan ittisaa fi qorannoo yakkaatiif gargaaran hojiirra ni oolcha; ni bulcha;
 • Faayidaa fi dhaabbilee mootum­maa godinichaa irratti yakki akka hin raawwatamne ni ittisa;
 • Ka’umsa yakkaa xiinxalee toofta­alee ittisaa ni baasa; ummannis yakka irraa akka of eegu ni barsi­isa; bu’aawwan qorannoo yakkaa filataman hawaasaaf akka dhi­yaatan ni taasisa;
 • Ummanni nageenya naannoo isaa kabachiisuufi yakka ittisuu irratti akka hirmaatu boordii kominitii poolisingiifi nageenyaa ni gur­meessa; ni barsiisa; qaama dhim­mi ilaalu waliin ni hojjata; ni qin­deessa;
 • Nageenya godinichaa amansi­isaa taasisuuf qaamolee nageenya Mootummaa Naan­noo fi Federaalaa dhimmi ilaalu waliin odeef­fannoo waljijjiira; qindoominaan ni hojjata;
 • Eegumsa daandiiwwan gurgud­doo godinicha keessa qaxxaamu­ranii, dhaabbilee mootummaa, riqicha, warshaaleefi iddoowwan sochiin investimentii gurgud­doon itti adeemsifaman, walgahii ummataa, ayyaana gurguddoo, eegumsa Abbootii Taayitaafi kan kana fakkaatu ni raawwata; sir­naafi nageenyi eegamuu isaa ni mirkaneessa;
 • Qaama hawaasaa deeggarsa addaa barbaadan kan akka daa’immanii, dubartoota, maanguddootaafi qa­ama miidhamtootaaf xiyyeeffan­naa addaa kennuun ni hojjata;
 • Hojiiwwan ittisaafi qorannaa yak­kaa cimsuuf gahumsa ogummaaf tajaajilli poolisii sadarkaa isaa kan eeggate akka ta’u ni hojjeta.
 • Gurmaa’ina, tajaajilaafi raawwii hojii poolisii godinicha irratti hojii xiinxalaafi insipeekshinii ni gaggeessa; karoora tarsimoo ni baasa; tooftaalee raawwii hojii bifa wal fakkaatuun akka hojiirra oolu ni taasisa;
 • Dhaabbilee dhuunfaa hojii eegumsaa irratti bobba’uu barbaadaniif waraqaa ragaa mirkaneessa gahumsaa ni kenna;
 • Meeshaalee waraanaa godinicha keessatti argaman ni galmeessa; hayyama ni kenna, ni haaromsa; ni to’ata; seera irratti hundaa’uun hidhannoo ni hiikkachiisa;
 • Qorannaan yakkaa, mirga namoo­ta yakkaan shakkamanii qabam­anii Heeraafi seeraan kabajame eeggatee akka gaggeeffamu ni ta­asisa;
 • Iyyannoo yookiin eeruu yakkoota kamiiyyuu ni simata; kanneen karaa Biiroo Abbaa Alangaa yookiin Komishiinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa irraa isa dhaqqaban waliin giddugala odeeffannoo tokko jalatti sirnaan galmeesse ni qabata;
 • Yakkoota aangoo manneen murtii godinichaa ta’an kamiiyyuu Abbaa Alangaa waliin ni qorata; adeemsa waliin qorachuu keessatti gahee fi ittigaafatamummaan qorataa poolisii fi Abbaa Alangaa akkasumas sirni ittiin hogganamu Dambii bahuun kan murtaa’u ta’a;
 • Himatamtoota, deebii kennitootaafi ragaa baatota seeraa ni dhiyeessa;
 • Qorannoo teeknikaa fi taaktikaa ni gaggeessa; ragaawwan qorannoo teknikaatiin adda bahanii akka kennamaniif qaama dhimmi ilaallatuun gaafataman barreeffamaan ni kenna; ragaa ogummaa ni baha;
 • Ragaa guutuu shakkamaa fi adabamaa seeraa kuusaa yakkaa irratti galmeessuun ni qabata; ni gurmeessa; qaama dhimmi ilaaluuf ni kenna; ragaa yakka irraa bilisa ta’uu qaama gaafateef ni kenna;
 • Adeemsa qorannaa yakkaa fi murtii haqaa kennisiisuu keessatti meeshaalee ciraa akka ragaatti qabaman ni bulcha; akkaataa ajaja yookiin murtii kennamuutiin ni raawwata;
 • Qabeenya namoota yakkaan shakkamanii to’annaa poolisii jala oolanii galmeessee imaanaan ni qaba; yeroo isaan bahan isaaniif yookiin nama isaan bakka buufatanitti ni kenna yookiin ni deebisa;
 • Gaaffii mirga wabii bu’ura seera ragummaa qabutiin aangoo isaa ta’e irratti murtii ni kenna.
 • Himatamaa yookiin deebii kennaa yookiin waamamaa bakka hin jirreetti itti murtaa’e hordofee murtii ni raawwachiisa; ajaja yookiin murtee Mana Murtii yookiin Abbaa Alangaa irraa kennamu ni raawwata;
 • Shakkamaan yeroo to’atame irraa eegalee ogeessa seeraa, ogeessa fayyaa, Abbaa Amantaa, maatii, fira dhiyoo yookiin hiriyaa isaatiin akka walqunnamu haala ni mijeessa;
 • Galmeewwan qorannaa yak­kaafi balaa tiraafikii, akkasumas ragaalee adda addaa qulqullinaa fi haala iccitummaa eeggateen ni qaba;
 • Balaan tasaa yammuu uumamu akkaataa haala balaa uumameetiin gargaarsaafi deeggarsa ni kenna; qaama dhimmi ilaalu waliin qin­doominaan ni hojjata;
 • Poolisii naannichaf humna namaa barbachisaa ta’e filatee ni leenjiif ni qophessa; iddoo barba­chisa ta’etti ramadee ni hojjachiisa; leenjii hojiirraa ni kenna; akka kennamus ni tasisa;
 • Gurmaa’insaa fi hojmaata Poolisii miseensota poolisii Humna Addaa Naannichaa hojiirra ni oolcha; ni filata; ni bobbaasa; ni bulcha;
 • Dandeettii raawwachiisummaa poolisii guddisuuf yeroo yeroon carraa barumsaa akka argataniif haala ni mijeessa;

Odeeffannoofi istaastikisii yakkaa walitti ni qaba; ni qorata; akkaataa barbaachisummaa isaatti qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa