Waajjira Investimantii

I/G/W/ra Obbo Numeerii

Ergaa obbo Numeerii

“Godinni Jimmaa Poteenshiyaa Investmentii Bal’aa Waan Qabuuf koottaa investi Godhaa “!

ERGAMA

  Naannicha keessatti Misooma Inveestimantii fi Industirii itti fufiinsa qabu Mirkaneessuuf tajaajila Si’ataa fi Bu’aa qabeessa ta’e Kennuun Jireenya Hawaas- Diinagdee ammayya’aa ta’e dagaagsuu

MUL'ATA

Bara 2030tti  Oromiyaa Diinagdeen Badhaatee fi Gaanfa Afrikaa Keessatti Giddu gala Inveestimantii  taate arguuc.

DUUDHAALEE

 Ittigaafatamummaa

 Iftoomina

 Tajaajila gahumsa  qabu

 Hirmaachisummaa

 Jijjiiramaaf hojjechuu

 Naamusa gaari

Wal-qixxummaa koorniyaa

INVEST IN JIMMA

INVEST IN JIMMA

INVEST ON COFFEE

INVEST ON HONEY

INVEST ON EVERY FRUIT BECOUSE JIMMA HAS CONFARTABLE LAND FOR INVESTMENT