WAAJJIRA QONNAA GODINAAI/G/WAAJJIRA QONNAA

OBBO MOHAAMMADXAAHAA

AERGAMA
Kuufama qabeenyaa,beekkumsaa fi dandeettii hawaasa naannichaa walitti qindeessuu fi hirmaachisuun, hojii misooma qonnaa teeknoloojiin ammayyaan deggaruun oomishaa fi oomishtummaa walitti fufinsa qabaatee wabii nyaataa hawaasa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa naannoo keenyaa mirkanaa’ee, dinagdee qonna gabaan durfamuu fi cehumsa qonnaa gara industirii ta’u keessatti gahee olaanaa bahuu keessatti fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggootaa mirkaneessuu dha

MUL'ATA
Bara2022tti hojii misooma qonnaa hammayyaa’een, industiriif galtee ol’aanaa gumaachuun dinagdeen biyyaa guddatee  jiruu fi jireenyii hawaasaa fooyya’ee arguu

DUUDHAALEE

  Hirmaachisummaa

Itti gaafatamummaa

Iftoomina

Tajaajila gahumsa qabu

Jijjiiramaaf Qophaa’uu

  Maamila kabajuu

Bu’aadhaaf hojjechuu


  Guddina teeknoloojii

wajjiin tarkaanfachuu

  Aadaa fi duudhaalee hawaasaa kabajuu

Miira gareen hojjechuu

 1. Dhaabbii Biqilaa bara 2014
 • Lafa haaraa Karoora(hek) 48,379    Raawwii 38,147   %79
 • Lakkoofsa walii gala biqilaa dhaabbate. Karoora(lakk) 302,229,324 Raawwii(lakk) 303,443,141    %100
 • Baay’ina kilaasteraa Karoora 4544 Raawwii 361279
  1. Biqilaa Bunaa Biqile Lubbuun jiru
 • Biqilaa Dhangala`ee Biqile Kan Mootummaa Karoora 14,770,600 Raawwii 13,367,880 % 90
 • Biqilaa Dhangala`ee Biqile Kan Dhuunfaa Karoora 504,982,000 Raawwii 479,970,959 % 95
 • Walii gala Karoora 519,752,600 Raawwii 493,338,839     %95
  1. Sassaabbii Oomishaa Buna Diimaa
 • Sassaabbii Oomisha Buna Diimaa Bara 2015 Karoora Toonii 228,382 Raawwii 194,464.4 %76
 • Qophii Siree Bunaa Karoora 2,869,219 Raawwii  3,258,895   % 114
  1. Qophii Sanyii Bunaa
 • Qophii Sanyii bunaa kan mootummaa Karoora 21,136 Raawwiin 6444  %15
 • Qophii Sanyii Bunaa kan Dhuunfaa Karoora 129,655 Raawwii 134,168 %100+
 • Qophii Sanyii Bunaa Bara 2015 Karoora Kg 150,791 Raawwiin  Kg    140,612  %90
  1. Misooma Buna Dullomee

Gamasha Bunaa Dulloomee Karoora 15,904 Lafa Add aba`e 14176  %89

Buna Dulloome Buqqisuun Karoorri 10,228 Lafa add aba`e 9856  %96

 

6. Hojiiwwan Misooma Midhaanii fi Eegumsa Biqiltuu

6.1. Misooma Midhaanii Bara oomisha 2014/2015

 • Karoorri                        Raawwii              %

                  Lafa Qotame        Hek. 550879                         577,949              105

                 Lafa M/faca’ee         Heek.  550879               577,949            105

                          SFXS                Hek. 118,905               116340           %98

                          SNXS              Hek. 230603                 120683          %52.3

                          SND                  Hek  201371                249499         %124

                            SNX                 Hek.                               91427            %

Lafa Tirakteraan qotamee faca’e       

                                              Hek.  201,626                         489,585            %+100

Paakejii guutuun kan faca’e   Hek.  118,905                     119,651       100.7% (22% lafa waligalaarra)

Kilaasteraan lafa faca’e       Hek. 410,086                       190,075  % 46

 Baay`ina Kilaasteraa lakk karoora . 27031, Raawwii. 10,764

     Misooma Ruuzii faca’e  Hek. 25331                        27,109        %100+

6.2. Hojii Eegumsa Biqiltuu

 • Aramaa Idilee Karoora 578,882    Raawwii   575,734    %99
 • Too`annoo Raammoo (FAW) kan irraatti mul’atee Lafa Hektaara         52,551 Kan too`atame  52,542 % 99.9
 • Too`annoo Dhukkuba Boqqolloo MNLD lafa irratti Muul`ate Karoora 78.5 Kan Too`atame 78 % 99.9

6.3. Sassaabbii Oomishaa Bara 2014/15

Lafa Sassaabamu Karoora 578,882  Lafa Ssaabame  561,265    %97

6.4. Hojii MIs/Jallisii                                                          

 1. Misooma Qamadii Bonaa
 • Qophii Maasii Karoora Hektaara 200,000 Raawwiin 250,155  %100+
 • Lafa Faca`e Karoora Hektaara 200,000 Raawwii 250,035        %100+
 • Aadaa 3,933
 • Ammayyaa 100,734
 • Paampii 145,368.
  • Lafa Qamadii GPS adda baasuu Karoora 200,000 Raawwii 238,897       %100+
  • Ganda 482 keessatti Kilaastera Ijaaramee 6024 Ganda
  • Qonnaan bulaa kilaastera keessatti ijaarame Dhiira 173492 Dubara 19563 Ida`ama 193055
  • Waliigala Qonnaan Bulaa Jal`isii Qamadii Bonaa keessatti Hirmaatee Dhiira 286,288 Dubara 35,260 Ida`ama 321,548
 1. Kunuunsaa fi Eegumsa biqiltu
 • Aramaa Too`achuu hektaara 73,200 aramaa marsaa tokkoffaa irra bilisa ta`eera

               Sakatta`insa Dhukkubaa Waagii fi Ilbiisaa.

Sakatta`insa Taasifameen Hanga ammaatti aanota 20 keessatti ganda 90 lafa hektaara 1363.5 irratti kan muul`ate yoo ta`u lafa hektaara 1141 irraa too`atamuu danda`ee jira

 1. Jal“isii Idilee
 • Midhaan Hiddaa Karoora 16,896 Raawwiin 27,715 %100+
 • Kuduraa Karoora 65,456 Raawwiin 58,507 % 89
 • Midhaan Agadaa Karoora 4,834 Raawwiin 1,349 %28
 • Midhaan Dheedhii Karoora 10 Raawwii 10 %100
 • Ida`ama Jal`isii idilee Karoora 87,186 Raawwii 87,581 %100+

 

7. Sochii hojii Ekistenshinii

Bara kana keessa FTc 487 jiru keessatti sochin hojiin agarsisaa kan gaggeefamaa jiru yota’u leenjiin mojulara QB 14580 karorfame irraa QBn  Dhi …… 6721 Dub. …… 2735   Ida’ama. …..9456 aanaalee 15 ganda 129 yoo ta’u  madallii gutanii (COC) kan milka’ani QBn Dhi……….. 414 Dub. ……134   Ida’ama…….. 548  aanaa 2 ganda 12 (FTC 12 )   keessatti   gaggeefameera.                

                   Karoora                                          Raawwii   

Leenjii Paakejii guutuu Dhiira  Dubara  Ida’ama   Dhiira  Dubara  Ida’ama   %                        Ogeessota  aanaalee          754          193              947              745            188          933           120  

Hojetoota misooma             996          490            1486             996             503         1499       99.6

Gaggeesitoota aanaa       405           76                481                  402            76           478         99.4

Koree mgt. Sek. Qonnaa   167         33                200                  156            21            177       88.5

Kanneen  biroo                   46           10                56                     46             10             56       100.  

Waliigala                          2368        802              3170               2345          798           3143    99.1                        

 

8 . Dhiyeessa raabasa C/guddiftuu

8.1. Xaa’oo

        Dhiyeessii                                                     Raabsa

 • Xaa’oo   Karoora              Raawwii         %         Karoora              Raawwii           %

    NPS/DAP         6,891                  41960                             41960                  26711.5            63.7

   NPSB/Blended     508697               346354                           346354              340188.          98.2

   Npsb zn                25,000                  2218                              2218                  944                 42.6     

    UREA           249,899                  258864                            258864             127281.5           49.2

  Waliigala   790,486                  649395        82.2              649395                495125                76.2  

                 

8.2. sanyii       

                                           Dhiyeessii                                                      Raabsa       

                                 Karoora              Raawwii         %           Karoora              Raawwii            %

Boqqolloo (kun.)     38254              22,419           58.6              22,419              19845.4          88.5

    DSM                      30414             17,191.5                          17,191.5          15375.1

      IDIlee                   7840                 5227.5                             5227.5             4470.3                 

Qamadii  (idillee  )      566                    114                                      114               114.00          100                  

Idillee (Sanatee)    

8.3. Dhi/ makanizashinii

   Tiraaktera (Lakk)      114                 24                                         24                    24            10    

   w/paampii (Lakk)       850                1400                                    1400              1400         100

Waliigala

          Tiraakterri hanga ammaatti jiru 497

          Water Pump jiru                  3615

        Kompayinariin jiru                     3 dha.

Kunis, QBn faayidaa meeshaalee ammayyaa kana irraa argateen  fedhiin dabalaa waandhufeefidha.     

9 .  Rawwii  Hojii Gabbinaa Biyyee

 • Kompostii Idilee Qopheessuu Karoora Waaggaa M3 9,954,599 Raawwii hanga ammaa M3 8,503,593 89% kan Waggaarraa
 • Vermii Kompostii Qopheessuu Karoora Waggaa Kuntaala 35,000 Raawwii 23756%60 Kan waggaarraa
 • Kompostii Siicoo Qopheessuu Karoora Kuntaala 15,100 raawwiin 12555 %83 kan waggaarra
 • Misooma Biyyee Kootichaa Karoora Hekt 1,566 Raawwii 2,169 %100+

           .

 • Raabsaa fi Itifayadamaa Xaa’oo lubuuqabeeyii

Xa’oo lubu qabeyiin dhihihate   Raawii   7200 

9.2. MisoomaBiyyeeAsidii.

 • Saamuda Biyyee fudhachuu Karoora Waggaa 2,800 Raawwii 2160 %77 kan waggaarraa

10.  Hojii Qabeenya Uumamaa   

 • Dhaabbii Biqilaa Ashaaraa Magariisaa bara 2014 Karrora Mil 297 Raawwiin 318.79  %100+
 • Kunuunsa Ashaaraa Magariisaa Marsaa 1ffaa Karoora 318.79  Raawwii 311.02  %97.6
 • Kunuunsa Biqilaa Ashaaraa Magariisa marsaa 2ffaa 79 Raawwii 182.3 %57

            Dhiira  212,764 Dubara 23,122 Ida`ama 235,836

 • Latinsa (Sevival rate) 90%
 • Buufata Biqilaa Banuu (Kan Mootummaa, Dhuunfaa, Waldaalee) Karoora 1137 Raawwiin 1322 (100%)
 • Sanyii Biqilaa Qopheessuu Karoora Kuntaala 498  Raawwiin  484  %97
 • Qophii Biqilaa Bara 2015 Karoora 355 Raawwii 27.9    % 7.9
 • Lafa Misooma Sululaa adda baasuu Karoora Lakk 510 Raawwii 510  % 100
 • Bal`ina lafaa Karoora Hektaara 255,000  Raawwii 246,021  %97
 • Sulula Kaartaa hojjetame karoora 510 Raawwiin 510 %100

11. Misooma Muduraa

 • Qophii Biqiltuu Muduraa bara 2015

                                                          Karora                    raawwii             %

 • Avokadoo(rootstock)

             Sanyii Facaasaa  Lakk         323064              371,260         115   

               Qophii Biqilaa   “              ‘’   352697              371,260      89.8

 • Muuzii(Sakarii)

                Sanyii Facaasaa  Lakk         16700             98895           100+   

               Qophii Biqilaa   “       ‘’            98,895              123,500     100+

 • Maangoo(rootstock)

                Sanyii Facaasaa  Lakk         5000             5000           100+   

               Qophii Biqilaa  “       ‘’            4750              5200           100+

 • Apilii(rootstock)

                Sanyii Facaasaa  Lakk         7000             7000           100+   

               Qophii Biqilaa   “       ‘’            6650             4600          57.2

 • Paapayaa

                Sanyii Facaasaa  Lakk          20,000             20000           100+   

               Qophii Biqilaa   “       ‘’            7985              8,900              95

   Ida’amaan                        

                  Sanyii  Facaasaa  Lakk         371764             502,155           100+   

                  Qophii Biqilaa   “       ‘’            522,064             513,660            98

12. Hojii Fooyya`insa Sanyii Beeyladaa

 • Mala Namaan Loon Diqaalomsuu Idilee Karoora Waggaa 17,720 Raawwii Hanga ammaa 18,315  % 100 Kan waggaarraa
 • Loon Mala Namaan Diqaalomsuu Duulaan Karoora 21,800 hanga ammaatti Loon Hormonii fudhatan deebi`anii Sanyii fudhatan 21,774 % Raawwiin 99.9
 • Waliigala Fooyya`insa Sanyii Beeyladaa Karoora Waggaa 39,520 Raawwii Hanga ammaa 40,089 Kan Waggaarraa %101

13. Misooma Foonii

Misooma Foonii

 1. Waliigala Loon Furdatanii Karoora 1,110,263 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 777,184 Raawwii 934,724 %100+ Kurmaanaarraa 84% Kan Waggaarraa
 2. Waliigala Hoolaa Furdatanii Karoora 996,778 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 697,744 Raawwii 851,180 %100+ Kurmaanaarraa 85% Kan Waggaarraa
 3. Waliigala Re`ee Furdatanii Karoora 676,738 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 473,716 Raawwii 622,190 %100+ Kurmaanaarraa 92% Kan Waggaarraa
 4. Waliigala Foon Oomishame Karoora Waggaa Ton   160,577 Karoora  hanga Kurmaana 2ffaa 127,442 Raawwii 157,061 %100+ Kurmaanaarraa   98% Kan Waggaarraa

14. Misooma Lukkuu

 • Lukkuu diqaalaa (hybrids) killeef waligaala fudhataman (7) Lak  565,187 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa  282,593 raawwiin     669,360 %100+ Hangarraa %100+ Waggaarraa
 • Waligaala Cuucii Sanyii Foonii fi killee fudhataman Lak 583,910 Karoora Hanga Kurmaana 2ffaa  346,303 Raawwii     737,626 hangarraa %100+ waggaarraa %100+

Waliigala Oomisha Killee argamee Karoora Waggaa  Lakk.          83,391,463 Karoora Hanga Kurmaana 2ffaa  31,368,495 Raawwii  33,853,494  %>100+ Kan Kurmaanaarraa    41% Kan Waggaarraa 

15. Misooma Dammaa fi Kunuunsa Gaaguraa 

 • Aadaa Karoora Kan Waggaa 605,849 Karoora hanga Kurmaanaa 2ffaa 219,472 Raawwii  402,776  %>100+ Kan Kurmaanaarraa  66 % Kan Waggaarraa         
 • Ce`umsaa Karoora Waggaa 235,669 Karoora hanga Kurmaanaa 2ffaa  86,719 Raawwii   142,073 %>100+  Kan Kurmaanaarraa   60% Kan Waggaarraa      
 • Ammayyaa Karoora Waggaa 173,852 Karoora hanga Kurmaanaa 2ffaa 62,538 Raawwii  145,219 100+% Kan Kurmaanaarraa  84 % Kan Waggaarraa
 • Waliigala omisha damma argamee karoora waggaa toonii 14,967 raawwii  10,217  %68

16. Misooma Qurxummii

 • Oomisha Qurxummii karoora Kun 27,300 Karoora hanga ammaa 12,888 Raawwiin 15,201 hangarraa %>100 Waggaarraa %56
 • Ilmaan Qurxummii Haroo Qonnaan bulaaf Dhiyeessuu Karoora  38,220 Karoora hanga Kurmaana 3ffaa 22,933 Raawwwii 22,747 Hangarraa  %99  Kan waggaarraa %60

17. Eegumsa Fayyaa Beeyladaa

 • Talaala beeyladaaf kennuu Karoora Beeylada talaallii argatan Lakk 5,960,080 Karoora hanga ammaa 3,152,102 Raawwii 3,513,192 Hangarraa %111 Waggaarraa %59
 • Yaala adda addaa kennuu Lakk Karoora 7,967,371 Karoora Hanga sadaasaa 4,208,913 Raawwii 4,599,551 Hangarraa %109 Waggaarraa %58
 • Qorannoo Laaboraatorii gaggeeffame hojii irra oolee Karoora Kan waggaa 171,069 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 90,365 raawwii hanga kurmaana kanaa  87,729  %97 rawwi Kurmaanaa   51%Raawwii waggaarraa.
 • Qorannoo Kilinika Keessaa gaggeeffamee Karoora kan waggaa 255,022 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 134,711 raawwii  hanga kurmaana kanaa    138,847  %>100 rawwi Kurmaanaa   54 % Raawwii waggaarraa                    
 • Dhiyeessii Qoricha Talaalaa Karoora kan waggaa 6,741,802 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 3,324,027 raawwii hanga kurmaana kanaa    3,501,439  %>100 rawwi Kurmaanaa   52 %Raawwii waggaarraa

18. Dhiyeessii fi raabsa Callaa guddistuu beeyladaa

 • Dhiyeessa Sanyii Kormaa Karoora kan waggaa 79,040 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 51,376 raawwii  hanga kurmaana kanaa    55,175  >100 %rawwi Kurmaanaa   70 %Raawwii waggaarraa
 • Dhiyeessii Naayitroojiinii Karooraa Karoora kan waggaa 9,031 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 5,870 raawwii  hanga kurmaana kanaa    6,370  %>100 rawwi Kurmaanaa   71 %Raawwii waggaarraa  
 • Raabsa Idilee Gaagura Ammayyaa Idilee Karoora 32,847 Karoora Hanga ammaa 18,670  Raawwii   26,525 100+% hanga ammaa 81% Waggaarraa
 • Raabsa Gaagura ammayyaa Inishiyeetiivii Karoora 36,190 Karoora hanga Kurmaana 2ffaa 19,740 Rawwiin hanga ammaa    29,420 %100 ol kan kurmaanaarraa  %81 Kan waggaarraa
 • Waliigala Raabsa Gaaguraa Karoora 69,037 Karoora hanga Amma  38,410 Raawwiin   55,945 hanga ammaarraa %100+ kan waggaarraa %81

19. Misooma nyaata Beeyladaa

 • Tarsiimoo adda addaatiin Nyaata Beeyladaa Misoomsuu Karoora kan waggaa 7,244 Karoora Kurmaana 1ffaa 5,172 raawwii  hanga kurmaana kanaa    5,264    100+%rawwi Kurmaanaa   73 %Raawwii waggaarraa
 • Biqilaa Dhaabuu Karoora kan waggaa 255,022 Karoora Kurmaana 1ffaa 50,554 raawwii  hanga kurmaana kanaa    51,674     100+%rawwi Kurmaanaa   20 %Raawwii waggaarraa
 • Ciccitaa Marga Arbaa Dhaabuu Karoora kan waggaa 30,000,000 Karoora Kurmaana 1ffaa 20,000,000 raawwii  hanga kurmaana kanaa   28,491,379      100+%rawwi Kurmaanaa  95 %Raawwii waggaarraa
 • Fottoqa Marga Dashoo Karoora kan waggaa 100,000,000 Karoora Kurmaana 1ffaa 70,000,000 raawwii  hanga kurmaana kanaa    76,724,207 100+%rawwi Kurmaanaa   77 %Raawwii wagga

OOMISHAALEE GARAAGARAA WAAJJIRA QONNAATIIN

WHEAT PRODUCTION JIMMA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

Let's Lorem Suit Up!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​