WAAJIRA DALDALA GODINAAALEWIYYAA ABBAA MACCAA

I/G/W/RA DALDALAA

 • Aangoo fi Gahee Hojii Biirichaa

Akkaataa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe, Labsii Lakk.213/2011 irratti ibsameen aangoo fi hojiin Biiroon Daldala Oromiyaa Aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:-

 1. Hojii daldalaa qaamolee mootummaa birootiif seeraan hin kennamin bu’uura imaammatootaafi tarsimoowwan daldalaa mootummaan baase hojiirra akka oolan ni taasisa; adeemsa isaa ni qindeessa; ni gaggeessa;
 2. Meeshaalee daldalaa, yeroo ittifayyadama isaa fi sirrummaa madaallii fi safartuu meeshaalee daldalaa, akkasumas raabsa meeshaalee bu’uuraa beeksifni ummataa irratti bahe gatii fi facaatii isaanii ni to’ata;
 3. Investeroota naannicha keessattii hojii investimentii irratti bobba’aniif tajaajila galmeessaa fi hayyama hojii daldalaa ni kenna; ni haaromsa; ni dhorka; ni haqa; qaama dhimmi ilaalatuuf ragaa ni dabarsa;
 4. Dubartootnii fi dargaggootni hojii daldalaa irratti waldaadhaan akka gurmaa’an ni jajjabeessa; gorsaa fi deeggarsa teeknikaa ni kenna;
 5. Qunnamtiin daldalaa naannoolee biroo waliin taasifamu haala waldeeggaraa ta’een akka babal’atuufi cimu haala ni mijeessa;
 6. Agarsiisa daldalaa fi baazaarii bu’aawwan hojii daldalaa babal’isuu fi beeksisuuf gargaaran ni qopheessa; qaamoleen biroo kan qopheessan irratti ni hirmaata; qaamolee agarsiisa daldalaa qopheessaniif hayyama ni kenna; ni to’ata;
 7. Giddugalli agarsiisa daldalaa, baazaarii fi konfireensii qoratee akka hundeeffamu yaada ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu qaamota dhimmi ilaalu waliin ni hundeessa, ni bulcha,
 8. Galmee daldala naannichaa ni hundeessa, ni bulcha akkasumas maqaa daldalaa qulqulleessuun ni galmeessa, waraqaan ragaa akka kennamu, akka fooyya’u, bakka bu’een maqaa daldalaa akka kennamu, akka dhorkamuufi haqamuuf haala ni mijeessa, hojiirra oolmaa isaa ni hordofa, ni to’ata,
 9. Ragaaleen galmeessaa fi hayyama daldalaa teknolojii ammayyaatiin deggeramee kuus-daataattii akka kuufamufi bifa qindaa’een tajaajilaaf akka oolu ni taasisa, raawwii isaas ni hordofa;
 10. Waldaa daldala akisiyoonaa qaama ijaaruu barbaadan bu’uura seera daldala Itoophiyaa fi Labsii galmeessaa fi hayyama daldalaatiin akka gurmaa’aniif tajaajila gorsaa ni kenna,
 11. Sochii hojiilee daldala kubbaniyootaa fi dhaabbilee daldala biroo akkasumas waldaalee seekteraa ni hordofa, ni deeggara, ragaa hojii isaanii akka dhiyeessan ni taasisa, hojicha ni hooggana, ni hordofa ni to’ata;
 12. Misooma hojii daldalaa ilaalchisee qorannoowwan ni gaggeessa, odeeffannoowwan walitti ni qaba, ni xiinxala, ni qindeessa, qaama dhimmi ilaaluuf ni tamsaasa;
 13. Tajaajila gorsaa fi ragaa kennuuf kan dandeesiisan ragaalee qorannoo qindeessuu fi xiinxaluun tajaajila galmeessaa daldalaa fi hayyamaa kennuu irratti haala mijataa ni uuma,
 14. Hojimaata daldalaa booddeetti hafaa ta’an ammayyeessuuf gargaaran irratti qorannoo ni gaggeessa, bu’aalee qorannoo irratti hundaa’uudhaan yaada furmaataa ni dhiyeessa, yaada imaammataa ni burqisiisa,
 15. Paakeejii hojii daldala ammayyeesuufi babal’isuu danda’u adda ni baasa; kanneen sirrii ta’an irratti maanuwaalota leenjii ni qopheessa, dorgommiin daldalaa akka cimu ni taasisa, hojiilee barnoota hubannoo hawwaasa bal’aafi daldalaa babal’isan ni kenna;
 16. Dhaddachi mirga fayyadamtootaa ilaalu haala itti gurmaa’uu danda’u irrattii Mana Murtii idilee keessaatti akka hundeeffamu yaada mootummaaf ni dhiyeessa, hojiirra oolmaa isaa ni hordofa;
 17. Nama dhuunfaa yookiin dhaabbata dhiyeeessii oomisha qonnaa yookiin industirii irratti bobba’uuf waraqaa ragaa mirkaneessa gahumsa seektara dhimmi ilaallatu irraa argachuu mirkaneeffachuun hayyama hojii daldalaa ni kenna, ni haaromsa, ni to’ata; ni dhorka, ni haqa; qaama dhimmi ilaaluuf ragaa ni dabarsa;
 18. Waliigaltee firaanchaayizii fi firaanchaayizerii naannoo keenya keessatti gaggeeffamu bu’uura ulaagaa taa’uun raawwatamuu isaa ni mirkaneessa; ni galmeessa;
 19. Daldala daangaa fi Firaankoo Vaalutaa naannoo keenya keessattii gaggeeffamu bu’uura seera rogummaa qabuun gaggeeffamuu isaa ni to’ata; tarkaanfiin barbaachisu qaama dhimmi ilaaluun akka fudhatamu ni taasisa;
 20. Seerota daldalaa akka biyyaattis ta’ee akka naannootti bahanii hojiirra jiran irratti qorannoo ni gaggeessa; raawwii keessatti qaawwa mul’atan adda baasuun qaama dhimmi ilaaluuf yaada furmaataa walin ni dhiyeessa;
 21. Oomishaalee qonnaafi industirii sadarkaalee dirqisiisoo Itoophiyaa qaban ni hordofa, ni to’ata;
 22. Manni maree daldalaa fi waldaaleen seektaraa haaraan akka hundeeffaman ni taasisa; seektarootaaf deeggarsa ogummaa fi teeknikaa ni kenna; kanneen ijaaramanii jiran ni jajjabeessa;
 23. Galmee dhaabbilee daldalaa wabiin qabaman ni qindeessa; ni to’ata; ni eega; ni bulcha;
 24. Sagantaalee adda addaa qopheessuudhaan imaammata, tarsiimoo fi seerota misooma daldalaa ilaallatan qaamolee dhimmi ilaalu hunda biratti hubannoon akka uumamu ni taasisa;
 25. Daldalli hammayyaa’ee fi sadarkaa isaa eeggate akka babal’atuufi hooggansi hojii daldalaa akka cimu hawaasa daldalaaf deeggarsa ogummaafi teeknikaa ni kenna;
 26. Walitti dhufeenyi daldalaa magaalaafi baadiyyaa gidduu jiru akka cimu deeggarsa barbaachisu ni kenna;
 27. Galmeessi kiraa meeshaalee kaappitaalaafi waliigalteewwan akka raawwatamu, sartefikkeetiin abbummaa akka kennamu, fooyya’u, haqamuufi ragaaleen akka gurma’aaniif ni qindeessa;
 28. Mirga fayyadamtootaa akkaataa seeraatiin ni kabachiisa; akka kabajamu ni taasisa; waldaaleen fayyadamtootaa akka gurmaa’an ni jajjabeessa; ni hordofa; ni deeggara;
 29. Daldala dhuunfaa, dhaabbataafi waldaalee hojii daldalaa irratti bobba’uu barbaadaniif hayyama hojii daldalaa ni kenna; ni haaromsa; ni to’ata; ni dhorka; ni haqa;

Seerotni hojii daldalaa to’achuuf bahan hojiirra ooluu isaanii ni mirkaneessa; daldaltoota dhuunfaa fi dhaabbilee daldalaa adda addaa irratti to’annoo ni gaggeessa; hojiin daldala

MUL’ATA (VISION)
Bara 2022tti Naannoo Oromiyaa keessatti misoomni Daldalaa dagaagee, jiruu fi jireenyi uummataa Oromiyaa fi Oromoo fooyya’ee Godina Keenya badhaate arguu dha

1.ERGAMA (MISSION)
Sirna Daldalaa hammayya’aa fi haqa-qabeessa ta’e diriirsuun uummannii fayyadamaa akka ta’u taasisuu dha.

DUUDHAALEE (CORE VALUES)
Ittigaafatamummaa Iftoomina Tajaajila gahumsaa fi bu’aa qabeessummaa qabu Hirmaachisummaa Jijjiiramaaf hojjachuu Qindoominaan hojjachuu Malaammaltummaa irratti kutannoon qabsaa’uu Tajaajila maamila giddu galeessa godhate kennuu Ogummaa fi dandeettii bu’aa qabatamaaf oolchuu  Jjijjiiramaaf qophaa’uu

Meeshaalee Bu'uuraa

GABAA DILBATAA

Waajjira Daldalaa Godina jimmaan

Tajaajila lammummaa

Tajiila lammummaa

Tajaajilalammummaa

Tajaajila lammummaa