W/RA DAANDIIWWANII FI LOOJISTIKSII GODINA JIMMAA

HOJIIWWAN WAAJJIRA DAANDII SUURAADHAAN YOO MUL'ATU

 1. Imaammata, tarsiimoo fi seerota dhimma daandii ilaallatan qophaa’ee gadi bu’e akka hojiirra oolan ni hordofa, ni to’ata,.
 2. Hojiin tajaajila daandii bu’uura imaammata feederaalaa fi naannootiin qajeelfamuu isaa ni to’ata, deeggersa barbaachisaa ta’es ni kenna,
 3. Daandiiwwan Godina Jimmaa keessa jiran abbummaan ni bulcha,
 4. Imaammataa fi tarsiimoo daandiiwwan babal’isuuf gargaaran ni burqisiisa, ni qorata. Mana Maree Bulchiinsa Godinaatiif nidhiyeessaa, yeroo mirkanaa’us hojiirra ni oolcha,
 5. Haala daandiiwwan naannicha keessattiitti babal’atu karoorsuudhaan hojiirra akka oolu ni taasisa;
 6. Sadarkaa fi diizaaynii daandiiwwan itti ijaaramuu qaban ni murteessa; qophii isaatiif haala ni mijeessa,
 7. Daandiiwwan adda addaa koontiraaktaraa fi uummataan akka ijaaraman, sadarkaan isaanii akka guddatu, akka suphamanii fi akkasumas akka kunuunfaman ni taassisa.
 8. Riqichootnii fi ijaarsa daandiiwwan waliin wal-qabatan akka qoratamanii fi ijaaraman ni taassisa;
 9. Qorannoo fi dizaayiniin daandiiwwanii akka gaggeeffamu ni taasisa.
 10. Ummanni sadarkaa adda addaatti gurmaa’ee humna isaa qindeessuudhaan, daandii akka ijaaru, suphuu fi kunuunsa akka taassisu deeggarsa ogummaa fi meeshaallee ijaarsaa akka dhiyeessu taasisa;
 11. Qulqullina raawwii ijaarsaa fi suphaa daandiiwwanii ni too’ata; qaama biraatiinis akka to’atamu ni taassisa;
 12. Daandiin akka hin mancaanee fi tajaajilaala akka hin taane ni to’ata;
 13. Waldaaleen daandii ijaaruu fi suphuuf gurmaa’anii fi kontiraaktarootni xixiqqaan, dandeettii isaanii cimsanii haala fooyya’aa ta’een hojii isaanii akka raawwatan qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta;
 14. Bal’inaa fi akkaataa itti fayyadama daandii ni murteessa, ni to’ata;
 15. Lafa dhagaa, biyyoo, filatamaa fi iddoowwan kuufama meeshaalee ijaarsa daandiitiif barbaachisan kaffaltii malee qaama dhimmi ilaalu irraa hayyama argachuun itti fayyadama. Qaamni dhimmi ilaalu gaaffiin dhiyaateefii bultii kudha shan keessatti deebii kennuu yoo baate akka hayyamametti lakkaawamee hojiisaa itti fufa;
 1. Bal’inaa fi akkaataa itti fayyadama daandii ni murteessa, ni to’ata;
 2. Ijaarsi daandii naannoo jireenyaa irratti dhiibbaa akka hin geessisne eegumsi gahaa ta’e taasifamuu isaa ni hordofa;
 3. Qabeenya lafaa hojii daandiitiif oolu irratti argamaniif akka barbaachisummaa isaatti bu’uura seeraatiin qaama dhimmi ilaalu waliin ta’uudhaan beenyaan akka kanfalamu ni taasisa;
 4. Tamsaasni daandii naannicha haala madaalawaa ta’een akka diriiru ni taasisa

Ergama
Daandii baay’inaa hojjechisuu, bulchuu fi to'achuun qaama hirmaachuu qabu hunda hirmaachisuunfacaatii daandii gahaa ta’ee fi qulqullina qabu diriirsuudha. Bara 2022tti facaatii daandii sadarkaan isaa eegame bakka hunda walgahee gobbinni daandii biyyoota galii giddu galeessa

Mul'ata

Aanaalee fi gandoonni aanaalee godina keenyaa hundi daandii sadarkaa isaa eeggateen walquunnamanii uummanni tajaajila daandii Bonaa Gannaa gahaa argatee arguu.

Dhuudhaalee
• Itti gaafatamummaa • Tajaajila gahumsa qabu kennuu • Hirmaachisummaa • Qophaa’ina jijjiiramaa • Iftoominaan hojjachuu • Malaanmaltummaan nubiratti iddoo hin qabu

KANA FAKKAATU

HOJII DAANDII BARA 2015

Let's Lorem Suit Up!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

RIQAALEE HOJJATAMAN 2014 FI2015

RIQAALEE XUMURAMAN