Waajjira Dhimma Dubartii Fi Daa’immanii Godina Jimmaa

Labsii Lakk. 242/2014: Labsii qaammolee raawwachiistuu Mootummaa Naanno Oromiyaa irra deebiidhaan gurmeessuuf aangoo fi gahee Hojii isaanii murteessuuf baheen;Keewwata 33 irrattiii  aangoo fi gaheen hojii Biiroo Dhimma   Dubartootaa fi  Daa’immanii  Oromiyaa  haala armaan gadiitiin tarreeffameera:

 1. Mirga dubartootaa fi daa’immanii kabachiisuuf Kon­veenshinii Mootummoota Gamtoomaniifi Gamtaa Afrikaa, ak­kasumas waliigalteewwan biroo Itoophiyaan raggaasifte akka hoji­irra oolan ni taasisa;
 2. Paakeejii misooma dubartoota naannichaa qophees­suun hojiirra ni oolcha; hojiirra oolmaa paakeejichaa ni hordo­fa; ni madaala; akka barbaachi­summaa isaatti qorannoo irratti hundaa’uun paakeejicha irratti fooyya’iinsa ni taasisa;
 3. Hojiirra oolmaa seerota mirga dubartootaa fi daa’immanii eegsisuuf bahan irratti qo’annoo ni gaggeessa; hanqi­naalee qorannichaan adda bahan irratti qaamota dhimmi illaallatu waliin ni hojjata;
 4. Mirgaafi dantaa dubartootaafi daa’immanii kaba­chiisuuf hubannoo ni uuma; akka uumamu ni taasisa; qaama dhim­mi ilaallatu waliin ni hojjata;
 5. Ragaalee dhimma dubartootaafi daa’immanii ilaal­latan hunda ni gurmeessa; ni xi­inxala; bu’aa xiinxalichaa irratti hundaa’uun kallattii furmaataa ni qopheessa;
 6. Sosochii siyaasaa, diinagdeefi ha­waasummaa naannichaa keessatti hirmaannaan dubartootni taasisan akka cimu ni hojjata;
 7. Dhaabbilee mootummaafi miti mootummaa dhimma dubartoot­aa fi daa’immanii irratti hojjatan ni qindeessa; qin­doominni hojii akka jiraatu haa­la ni mijeessa; ragaaleefi gabaasa qaamolee kana irraa dhiyaatan ni qindeessa;
 8. Loogii koornayaa irratti hundaa’ee raawwatamu, akkasumas bar­maatilee dubartootaafi daa’imman irratti miidhaa dhaqqabsiisan ma­qsuuf hubannoo ni uuma; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
 9. Dubartootni ho­jii dhabeeyyii ofdanda’anii jireen­ya isaanii hoogganuuf akka isaan dandeessisu leenjii ogummaa, teeknikaafi tajaajila liqii argachuu isaanii ni hordofa; ni deeggara; tajaajila gor­saa haala itti argatan ni karoorsa; hojiirra ni oolcha
 10. Dubartootni wal­daan akka gurmaa’an hubannoo ni kenna; mirga isaanii akka kaba­jamu sochii taasisan ni jajjabeessa; deeggarsa ni kenna;
 11. Qaxarrii, leenjii, ramaddii, jijjiir­raafi guddina hojjattootaa moo­tummaa raawwatamu keessatti mirgi dubartootaa kabajamuufi hirmaannaan isaanii jiraachuu isaa ni hordofa; raawwii isaatiif deeggarsa ni kenna;
 12. Mirgi abbaa qabeenyummaa dubartootaa haala itti mirka­naa’uufi hojiiwwan misoomaa keessatti hirmaachuun tooftaa galii mataa isaanii ittiin maddisi­isuu danda’an ni mijeessa; ni qin­deessa; ni deeggara;
 13. Hojiin idileessisuu koornayaa seektaroota mootummaafi miti mootummaa keessatti akka mir­kanaa’u ni qindeessa; ni to’ata; akkasumas qorrannoo ni gag­geessa; bakka hanqinni argametti tarkaanfiin sirreeffamaa akka fud­hatamu qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa; hojiirra akka oolu ni taasisa;
 14. Dhimma falmii hariiroo hawaas­aafi yakkaa ilaalchisee akkaataa seeraatiin raawwatamuufi faay­idaafi mirgi dubartootaafi daa’im­manii kabajamuu isaa ni hordofa; haala raawwii isaa qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa;
 15. Hubannoon dubartootni seera maatii, seera yakkaafi seerota bi­roo irratti qaban akka cimu qaama dhimmi ilaalu waliin qindoomi­naan ni barsiisa;
 16. Daa’imman guddisa gaarii akka argatan tooftaaleen dandeessisan akka diriirfaman qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata; hojiirra akka oolu ni taasisa;
 17. Daa’imman mirgaafi dirqama isaanii beekanii guddachuun lammii gaarii akka ta’aniifi mirgi heeraafi seeraan kennameef akka kabajamuuf qaama dhimmi ilaa­lu waliin ni hojjata; hubannoo ni uuma; paarlaamaa daa’immanii ni hundeessa; ni deeggara;
 18. Dhaabbilee miti mootummaa guddisa daa’immanii irratti bob­ba’an waliin waliigaltee ni raawwa­ta; hayyama ni kenna; ni hordofa; ni to’ata; ni haaromsa; ni haqa;
 19. Dubartoota hojjattoota mootum­maa ta’aniif iddoo hojiitti bak­ka tursiisa daa’immanii qaamni dhimmi ilaalu akka qopheessu ni taasisa;
 20. Daa’imman maatii isaanii sababa adda addaatiin dhabaniifi rak­koo hawaasummaatiif saaxilaman keessumaayyuu daa’imman daan­dii irratti bahan qaama dhimmi ilaalu waliin ni kaasa; haaromsa akka argatan ni taasisa; maatii isaanii yookiin hawaasaatti akka makaman ni taasisa;
 21. Dubartoota itti gaafatamummaa fudhachuu dan­da’aniifi sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti hirmaannaa gaarii qaban uumuudhaaf haalota dandeessi­san ni karoorsa; hojiirra ni oolcha;
 22. Humni raawwachiisummaa jaarmiyaalee dubartootaa akka cimu hojimaata ni diriirsa; sadarkaa irra jiru ni qo­rata; yaada furmaataa ni qophees­sa; yammuu mirkanaa’u hojiirra ni oolcha;
 23. Sagantaalee sosochiifi hirmaan­naa dubartootaa kan akka koraa, feestivaalaafi konfaransii akka gurmaa’u, gag­geeffamuufi hubannoofi amantaa misoomaafi dimokiraasii irratti akka gabbatu ni taasisa; adeemsa isaa ni qorata;
 24. Jireenya hawaasummaafi diinag­dee dubartootaa cimsuuf sochii hawaasaa, qaamo­lee miti mootummaafi namoota dhuunfaatiin taasifaman ni jajja­beessa.

Ergaa

Mirga, bakka bu’insaa fi fayyadamummaa dubartootaa fi daa’immanii gama dinaagdee, hawaasummaa fi siyaasan mirkaneessuu.

Mul'ata

Bara 2022 ‘tti dubartootaa fi daa’immanii naannoo Oromiyaa Mirgi, bakka bu’insii, fi fayyadamummaan isaanii gama dinaagdee, hawaasummaa fi siyaasaa keessatti mirkana’ee arguu dha.

Duudhaalee
Ittigafatamummaa, B. Iftoomina, C. Tajaajila gahuumsa qabu kennuu, D. Qophaa’ina jijjiramaa, E. Beekumsaa fi amntaan hogganu, F. Hirmaachisummaa, G. Aadaa Qusannoo fi Bu’a Qabeessuummaa, H. Aantummaan daa’immaniif qabaachu fi I. Wal-qixxummaa koorniyaaf hojjenn

konfaransii dubartootaa Godina Jimmaatti

Guyyaa Dubartoota Adduyaa(march 8)

Dubartoota Diinagdeen gahoomsuu