WAAJJIRA BISHAANII FI INARJII GODINA JIMMA

Ergama
Qabeenya Bishaan, fi Inarjii Godina keenyaa addaan baasuun, bishaan dhugaatii qulqulluu itti fufiinsa qabu dhiyeessuu, haala seera qabeessa ta’een misoome fi fedhiin inarjii guutamee guddina hawaas-dinagdee Godinichaa ariifachiisuun ummanni jireenya ammayyaa akka jiraatu taasisuudha

Mul’ata
Bara 2022tti bishaan dhugaatii qulqulluu,gahaa fi tajaajila itti fufiinsa qabu, qabeenya bishaan misoomee dinagdee biyyaa keessatti gahee olaanaa taphatee fi misooma inarjii babal'isuun fedhiinummataa guutamee arguudha

Duudhalee


Itti gaafatamummaa -; Iftoomina -; Tajaajila gahumsaa fi itti fufiinsa qabu kennuu - Qophaa’ina Jijjiiramaa - Hirmaachisummaa

HOJIIWWAN WAAJJIRA BISHAANII FI INARJIIN HOJJATAMAN