EJENSII BABAL'INA WALDAA HOJII GAMTAA

ERGAMA
Hawaasa Magaalaa Hawaasa Baadiyyaa Ammayeessummaa WHG Tajaajila Odiitii Tajaajila Inspeekshinii Misooma Gabaa Industurii Babali’suu Makanayizeeshini Qusannoo Investimentii Seeraa fi Seerummaa Fayyadamummaa Mirkaneessuu

MUL'ATA
Bara 2017tti Jiruu fi Jireenya Miseensotaa Shoora Olaanaa Imala Badhaadhinaa keessaatti WHG Ciccimoo WHG Dorgomtoota Arguu………….

DUUDHAALEE
Ittigaafatamummaa Iftoomina Tajaajila gahumsa qabu Hirmaachisummaa Jijjiiramaaf hojjechuu Naamusa gaarii Wal-qixxummaa koorniyaa