WAAJJIRA PAABLIK SARVIISII FI MISOOMA QABEENYA NAMAA

OBBO SALAMOON QANNOOITTI GAAFATAMAA
WAAJJIRA PAABLIK SARVIISII FI
MISOOMA QABEENYA NAMAA GODINA JIMMA

Waajjirri paabilik sarvisii fi misooma qabeenya namaa aangoo fi gahee hojii 33 ta’an labsii lakk 213/2011 tiin kennamee jira. Ergamni Waajirichas misooma fi hooggansa qabeenya namaa hammayyeessuu, Gurmaa’insa fi hojimaata mijaawaa qoratame hojirra oolchuun fi teeknoloojii hammayyaa’aatti fayyadamuun paabilik sarviisii ammayyaa’e ijaaruun bulchiinsa gaarii dhugoomsuu akkasumas misooma ariifachisaa, itti fufiinsa qabuu fi uummata keenya fayyadamaa taasisu Godinicha keessatti mirkaneessuu dha. Haaluma kanaan wajjirichi dhimmoota ijoo ijaarsa dandeettii, bulchiinsa gaarii mirkaneessuu fi hoggansaa fi misooma qabeenya namaa irratti xiyyeeffatee hojjeta. Karoorri kunis dhimmoota xiyyeeffannoo wajjirichaa ta’an kana akka ka’umsaatti fudhachuun kan qophaa’e dha.

Waajjirri PSMQN Godinaa sadarkaa Godinaa irraa kaasee hanga sadarkaa Aanaatti gurmaa’insa isaa hojirra oolee jiruun ergama itti kenname kana hojii qabatamaatti hiikaa jira. Gama biraatiin Sagantaan fooyya’iinsa pabilik sarvisii akka Naannoo keenyaatti bahe qajeelfamootaa fi hojimaataa kenniinsa tajaajilaa hojirra oolchuu fi dandeettii raawwachiisummaa manneen hojii cimsuun sirna kenniinsa tajaajilaa gahumsa qabuu fi bu’a qabeessa ta’e manneen hojii mootummaa fi dhaabbilee keessatti hojirra oolchuun mul’ata kaa’ame dhugoomsuu dha.

Gurmaa’insa Waajjirichaa ilaalchisee sadarkaa waajjiratti adeemsaalee 7 kan qabu yoo ta’u sadarkaa kanatti hojjettoota baay’inni isaanii Dhi 31 fi Dub.30 walitti 61 ta’e qaba. Caasaa garagadii ilaalchisee Aanaalee 20, bulchiinsa magaalaa 1 keessatti ammo waajjiralee PSMQN tarsiimoo kana sadarkaa isaaniitti hojiitti hiikuu dandeessisuu qaba.

Waajirri paabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Labsii Lakk.242/2014 Aangoo fi Gahee Hojii Qaammoolee Raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa bifaa haaraan gurmaa’an aangoo fi gaheeen hojii keewwata 18  jalatti kennaman haala itti aanuu kanaan tarreeffameera.

1)Imaammata,  tarsiimoofi  seerota  gurmaa’insa,  hojimaataafi  misooma  qabeenya  namaa ilaalchisee  bahan  hojiirra  ni  oolcha;  hojiirra  akka  oolan  ni  taasisa;  hojiirra  oolmaa isaanii ni hordofa, ni gamaaggama; sirreeffama barbaachisaa ni taasisa;

2)Kenna tajaajila manneen hojii mootummaa naannichaa ilaalchisee yaada imaammataa ni burqisiisa; hojmaata ni diriirsa; hojiira ni oolcha;

3)Imaammata leenjiin biyya keessaafi alaa itti raawwatamu qopheessuun qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu hojiirra ni oolcha; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa;

4)Karoora tarsiimaa’aa bulchiinsa qabeenya namaa naannichaa qopheessee mootummaaf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu hojiirra akka oolu ni godha; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa; ni to’ata; ni madaala;

5)Karoora tarsiimaa’aa bulchiinsa qabeenya namaa naannichaa irratti sirreeffamni akka taasiifamu mootummaaf yaada ni dhiyeessa; yeroo hayyamamu sirreeffama ni godha;

6)Gahumsaafi  bu’aa  qabeessummaa  pabliik  sarviisii  naannichaa  yeroo  yeroon  ni madaala;  tooftaalee  gahumsaafi  bu’a  qabeessummaan  pabliik  sarviisii  naannichaa  itti ijaaramu ni qopheessa; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa;

7)Dhaabbileen ijaarsa dandeetiitiif barbaachisaa ta’an akka hundeeffamaniif mootummaa naannichaaf  yaada  ni  dhiyeessa;  yeroo  hayyamamu  qamoota  dhimmi  ilaalu  waliin hojiirra ni oolcha; dhaabbilee kana ni deeggara; ni cimsa;

8)Manneen  hojii  mootummaa  keessatti  hojii  dandeettii  raawwachiisummaa  cimsuuf  hojjatamaniif deeggarsa barbaachisaa ni kenna;

9)Dandeettii  raawwachiisummaa  dubartootaa  guddisuuf  xiyyeeffannaa  addaatiin  ni hojjata; akka hojjatamu ni taasisa; ni hordofa;

10)Hojiiwwan riifoormii naannicha keessatti gaggeeffaman irratti qorannoo ni gaggeessa; akka gaggeeffamu ni taasisa; riifoormichi hojiirra akka oolu xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjata; deeggarsa ni kenna;

11)Waltajjiiwwan  ummataa,  leenjiiwwaniifi  woorkishooppii  bulchiinsa  gaarii mirkaneessuuf  gargaaran  ni  qopheessa;  leenjii  ni  kenna;  akka  kennamu  ni  taasisa; bu’aa isaa ni madaala;

12)Sagantaalee  ijaarsa  dandeettii  seektara  mootummaa  ni  qindeessa;  kenniinsi  tajaajilaa dhaabbilee mootummaa ittifufiinsaan akka fooyya’u tooftaa ni diriirsa; raawwii isaa ni hordofa; ni madaala;

13) Manneen hojii mootummaa sadarkaa hundatti argamu keessatti sirni bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf  dandeessisu  diriiruu  isaa  ni  mirkaneessa;  akka  diriiru  ni  taasisa; deeggarsa ni kenna;

14) Muuxannoowwan  gaggaarii  raawwii  bulchiinsa  gaarii  keessatti  argaman qindeessuudhaan bakka hundatti akka babal’atan ni taasisa;

15)Manneen  hojii  mootummaa,  dhaabbilee  misoomaa  mootummaafi  damee  dhuunfaa keessatti tooftaa qabeenyi namaa itti fufiinsaan itti misoomuufi faayidaa irra itti oolu ni baasa; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa;

16)Foo’annaafi filannoo hojjattoota mootummaa naannichaa gahumsa irratti kan hundaa’e akka ta’u qajeelfama dandeessisu ni baasa; hojiirra oolmaa isaa ni to’ata; ni madaala; akka barbaachisummaa isaatti sirreeffama ni godha;

17)Pablik  sarviisiin  naannichaa  gahumsaafi  raawwii  hojiirratti  hundaa’ee  kaffaltiifi onnachiiftuu adda addaa akka argatu sirna dandeessisu ni diriirsa; bu’a qabeessummaa isaa ni madaala; tarkaanfii fooyya’iinsaa barbaachisaa ta’e hunda ni fudhata;

18) Sirna hordoffii naamusa hojjattoota mootummaa naannichaa ni diriirsa; raawwii  isaa ni hordofa;

19)Manneen  hojii  mootummaa  naannichaa  keessatti  istaandaardiin  kenniinsa  tajaajilaafi sirni keessumeessa komii diriiruufi hojiirra ooluu isaa ni mirkaneessa; bakka hanqinni jirutti sirreeffamni barbaachisaa ta’e akka taasifamu ni godha;

20)Sirna  hooggansa  odeeffannoo  qabeenya  namaa  ammayyaa  ta’e  manneen  hojii mootummaa naannichaa hunda keessatti ni diriirsa; haala walfakkaatuun akka ijaaramu ni taasisa; giddugaleessa madda ragaa kanaa ta’uun ni tajaajila;

21)Dhimma  hojjattoota  mootummaa  umrii  sooramaatii  ol  ta’an  hojiirra  tursuu  irratti akkaataa seeraatiin murtii dhumaa ni kenna;

22)Sirna  ramaddii  sadarkaa  gita  hojii  diriiru  irratti  hundaa’uun  ramaddiin  hojii  pabliik sarvaantii  akka raawwatamu ni taasisa; raawwii isaa ni hordofa;

23)Manneen  hojii  mootummaa  naannichaa  aangoo  fi  hojii  seeraan  kennameef  hojiirra oolchuu isaanii ni hordofa;  ni deeggara;  bakka hanqinni jirutti tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;

24)Aangoo  fi  hojii  manneen  hojiitiif  kenname  ilaalchisee  waldhabdeen  yeroo  uumamu bu’uura  seeraatiin  xiinxaluun  furmaata  akka  argatu  yaada  murtii  Mana  Maree Bulchiinsa  Mootummaa  Naannichaatiif  ni  dhiyeessa;  yemmuu  murtaa’u  gurmaa’insi caasaa isaanii ni sirreessa; akka sirratu ni taasisa;

25)Sirrummaa  gurmaa’insa  manneen  hojii  mootummaa  naannichaa  irratti  qorannoo gaggeessuun  manneen  hojii  akka  walitti  makaman,  akka  diigaman,  haaraan  akka hundaa’an,  itti  waamamni  isaanii  akka  jijjiiramu,  aangoofi  hojiin  isaanii  akka jijjiiramu,  yaada  murtii  Mana  Maree  Bulchiinsaa  Mootummaa  Naannichaaf  ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu qaama dhimmi ilaalu waliin hojiirra ni oolcha;

26)Ulaagaalee,  hojmaataa  fi  istaandardii  Caasaan  bulchiinsa  mootummaa  haaraan sadarkaa  gadiitti  ittiin  hundaa’u  ni  qorata;  Mana  Maree  Bulchiinsaa  Mootummaa Naannichaaf ni  dhiyeessa;  yemmuu murtaa’u qaama dhimmi ilaalu waliin hojiirra ni oolcha; tarreeffamni isaa Dambii bahuun kan murtaa’u ta’a;

27)Manneen  hojii  mootummaa  gurmaa’insaafi  fedhii  humna  namaa  isaan  barbaachisu haala  itti  murteeffachuu  danda’an  irratti  qajeelfama  ni  qopheessa;  yammuu hayyamamu hojiirra akka oolu ni taasisa; raawwii isaa ni hordofa;

28)Foo’annoofi  filannoo,  ramaddii,  guddina  sadarkaa,  daballii  mindaa,  jijjiirraa,  leenjiifi naamusni  pabliik  sarvaantii  akkaataa  seeraafi  qajeelfama  mootummaatiin  akka raawwatamu ni taasisa; raawwii isaa ni hordofa;

29)Manneen hojii mootummaa keessatti akkaataa carraan hojii dubartootaa itti guddatuufi koreewwan  dhimma  hojjataa  ilaallatan  keessattis  haala  itti  hirmaatan  ni  mijeessa; hojiirra akka oolu ni taasisa; raawwii isaa ni hordofa;

30)Manneen  hojii  mootummaa  keessatti  bulchiinsa  qabeenya  namaa  ilaalchisee dhimmoota seeraan ala raawwataman qoratee tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;

31)Madaallii  raawwii  hojii  hojjattoota  mootummaa  ilaalchisee  qajeelfama  ni  qopheessa; yammuu hayyamamu hojiirra ni oolcha; hojiirra akka oolu ni taasisa; raawwii isaa ni hordofa;

32)Komiifi iyyannoo hojjattoota mootummaa irraa dhiyaate akkaataa seeraatiin murtii ni kenna;  ol’iyyannoo  dhiyaate  irratti  murtii  dhumaa  ni  kenna;  murtii  kenname  ni raawwachiisa;

33)Hojjattoota gahumsa dhabuu yookiin hir’ina naamusaatiin hojiirraa geggeeffaman irraa iyyata dhiyaatu ilaaluun murtii dhumaa ni kenna;

34)Gosa  kaffaltii  durgoo,  onnachiiftuu  adda  addaafi  iskeelii  mindaa  qorachuun  Mana Maree  Bulchiinsaa  Mootummaa  Naannichaatiif  ni  dhiyeessa;  yammuu  murtaa’u hojiirra ni oolcha; raawwii isaa ni hordofa;

35)Manneen hojii mootummaa amala addaa qaban irratti bu’uureffachuudhaan iskeeliin mindaa adda ta’e akka qoratamu mootummaan yammuu ajajamu qoratee Mana Maree Bulchiinsaa  Mootummaa  Naannichaatiif  ni  dhiyeessa;  yammuu  hayyamamu  raawwii isaa ni hordofa;

36) Tooftaalee pabliik sarviisii naannichaa jijjiiran yeroo yeroon qorachuun hojiirra akka oolan ni taasisa.

ERGAMA

Hooggansa qabeenya namaa, gurmaa’insaa fi hojimaata Godinichaa hammayyeessuun ga’umsaa fi bu’a qabeessummaa pabliik sarvisii mirkaneessuu

MUL'ATA

Bara 2022 tti pabliik sarvisii gahumsi fi bu’a qabeessummaan isaa mirkanaa’e uumuu dha.

DUUDHAALEE

Itti-Gaafatamummaa Jijjiiramaaf qophaa’uu Gareen hojjechuu Teeknoolojii fayyadamuu Miira Tajaajjiltummaa Ogumma’uu (Professionalism .

Hojiiwwan Waajjira Paablik Sarviisiin Hojjataman muraasa isaanii Suuraan