WAAJJIRA AADAA FI TURIZIMII GODIA JIMMAA

Ergama
Qabeenya aadaafi tuurizimii Godinichaa hirmaannaa ummataafi qooda-fudhattootaan qorachuu, misoomsuufi beeksisuun gahee sektarichi badhaadhina biyyaa keessatti qabu mirkaneessuu.

Mul’ata
Bara 2022tti Godina Jimmaa akka Naannoo Oromiyaatti Godina aadaan gabbataan itti misoomeefi iddoo ga’umsa tuuristii filatamtuu taasisuu.

Duudhaalee
Kabaja aadaa

Aadaa hojii gaarii
Kaka’umsaafi bu’a qabeessummaa
Tajaajila qulqullina qabu

Ittigaafatamummaa
Iftoomina
Hirmaachisummaa

HOJIIWWAN WAAJJIRA AADAA FI TURIZIMIIN HOJJATAMII FI IDDOOWWAN HAWWATA TURIZIMII GODINICHAA

MASARAA MOOTII ABBAA JIFAAR II

FINCA'AA GIBEE A/S/COQORSAA

HAROO CALALAQII AANAA COORAA BOTOR

DHANGAAWWAN AADAA JIMMATTI ARGAMU