WAAJJIRA DHIMMA HOJJATAA FI HAWAASUMMAA GODINA JIMMAA

MISKIYYAA SULEEYMAAN I/G/W/RA DHIMMA HOJJATAA FI HAWAASUMMAA

Ergama
Godina keenya keessatti nageenyaa industrii mirkaneessuu, Odeeffannoo gabaa humnaa namaa qindeessuun, tamsaasuu fi rakkoolee jireenya hawaasummaa hir’isuu.

Mulla’ata
Godina keenyatti, Bara 2022tti Haala hojii mija’aa, Bobba’insa hojii fi tajaajila eegumsa hawaasummaa babal’ate arguu

Duudhaalee Ittigaafatamummaa Iftoomina Tajaajila Gahumsa Qabu Kennuu Qophaa’ina Jijjiiramaa Beekumsaa fi Amantaan Hoogganuu Hirmaachisummaa Aadaa Qusannoo fi Bu’aa Qabeessummaa.

HOJIIWWAN WAAJJIRA HAWAASUMMAANTIIN HOJJATAMAN MURAASA