OBBO FU'AD
I/G/W/RA EEGUMSA FAYYAA GODINA JIMMAA

WAAJJIRA EEGUMSA FAYYAA GODINA JIMMAA

Ergama
Tajaajila fayyaa paakeejii hunda hammate qulqullina olaanaa fi walgitinsa qabu kennuu fi to’achuudhaan fayyaa fi haala fayyummaa hawaasaa dagaagsuu

Mul’ata
Hawaasa fayyaa qabeessa, Oomishuu danda’uu fi badhaadhaa ta’e arguu

Duudhaalee
Hawaasaaf dursa kennuu Gara laafummaa Naamusa ogummaa eeguu Hirmaachisummaa Qindoominaan hojjechuu Iccitii eeguu fi amanamummaa Iftoomina Ittigaafatamummaa Al-loogummaa Jijjiramaaf qophaa’uu Fakkeenyummaa gaarii Olaantummaa seeraa

footoowwan waajjira eeguumsa fayyaa wajjiin walqabatan