WAAJJIRA BARNOOTA GODINA JIMMAA

OBBO ELIYAAS MUHAAMMAD FI OBBO ANUWAAR A/GIDDII

I/G/W/RA BARNOOTAA FI I/A/W/RA BARNOOTA GODINA JIMMAA

Ergama
carraa barnootaa walgitiinsi, qulqullinniifi ga’umsi isaa mirkanaa’e sagantaa idilee fi al idileetiin babal’isuun dhaabbilee barnootaa keessatti aadaa dimookiraasii fi bulchiinsa gaarii dagaagsuun humna nama baratee hiyyummaa seenaa gochuu danda’u horachuu

Mul’ata

Lammiilee dandeettii, naamuusa, jaalala hojii fi biyyaa qaban horatamanii arguu.

Duudhaalee
Gaafatamummaa
Kutannoo Hirmaachisummaa Iftoomina Bu’a qabeessummaa Qulqullina Fakkeenyummaa
Kalaqa

 

 1. Seensa
 • Hojiin Barnootaa hojii hawaasummaa waan ta’eef dhimmamtoota barnootaa (Barsiisota, barattoota, hoogansa barnootaa, maatii barattootaa, hawaasa naannoo mb, dhaabbilee deeggartoota misooma hojii barnootaa keessatti qooda fudhatanfi kkf)  qindeessanii sochoosuu barbaada.
 • Kanaafuu, milkaa’ina toora xiyyeeffannoo hojii barnootaa galmaan gahuuf karoora addaa hojii barnootaa kan yeroo dheeraa fi gabaabaa, akkasumas, sadarkaa sadarkaan caasaa jiru biratti akkaataa hojiitti hiikuun danda’amuun caccabsamee karaa cheeklistii barnootaan deeggaramuu danda’uun qopheeffachuun ittiin hogganamaa kan jirruu dha.
 • B’uruma kanaan, raawwii hojiiwwan keenya barnootaa kan kurmaana 2ffaa bara 2015 karaa gabaabaa ta’een akka armaan gadiitti kan dhihaatee dha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ergama, Mul’ata fi Duudhaalee

 Ergama: carraa barnootaa walgitiinsi, qulqullinniifi ga’umsi isaa mirkanaa’e  sagantaa idilee fi al idileetiin babal’isuun dhaabbilee barnootaa keessatti aadaa dimookiraasii fi bulchiinsa gaarii dagaagsuun humna nama baratee hiyyummaa seenaa gochuu danda’u horachuu.

 Mul’ata: Lammiilee dandeettii, naamuusa, jaalala hojii fi biyyaa qaban horatamanii arguu.

Soonawwan: Sagantaa misooma seektara barnootaa 6ffaa (ESDP-VI) keessatti karoora bara 2015 galmaan gahuuf, caasaaleen barnootaa hundinuu sonaawwan armaan gadii giddu galeeffatee hojjeta

Gaafatamummaa                     § Kutannoo 

Hirmaachisummaa                  § Iftoomina 

Bu’a qabeessummaa                § Qulqullina 

Fakkeenyummaa             § Kalaqa 

 

 1. Footoo Hoggantootaa

 

 

 1. Karooraa fi Gabaasa

3.1. Hojii Boqonnaa Qophii

 • Konfaransiin hojii barnootaa sadarkaa godinaa hanga gandaatti bifa ho’aa ta’een gaggeeffameera.
 • Sirni beekamtii hojii bara 2014 bifa ho’aa ta’een gaggeeffameera.
 • Karoora hojii bara 2015 qophaa’e irratti hundaa’uun karoora Boqonnaa Qophii irratti marii qooda fudhattootaa fi dhimmamtoota barnootaa waliin karaa hojii keenya bara 2015 milkeessuuf bu’ura ta’uu danda’uun gaggeeffamee jira.

 

Daataa Hirmaattottaa

T/L

Hirmaattota

Karoora

Raawwii

%

Dhi

Dub.

Ida

Dhi

Dub.

ida

1

Hogansa Godinaa

25

9

33

25

9

33

100.0

2

Hogansa Aanaa

504

168

672

504

168

672

100.0

3

Ogeesa Barnootaa

345

138

483

342

133

475

98.3

4

Barsiisaa

12534

10606

23140

9816

8,396

18212

78.7

5

Hogansa Barnootaa

2075

271

2346

2069

265

2334

99.5

6

Maatii

159841

175524

335365

155843

172611

328454

97.9

7

BBLG

3983

1138

5121

3983

1138

5121

100.0

8

GMB

6350

2540

8890

6348

2534

8882

99.9

Waliigala

185657

190394

376050

178930

185254

364183

96.8

 

Gamaggama Raawwii hojii bara 2014 Gaggeessuu fi Karoora Bara 2015 irratti marii gaggeessuu

 • Raawwii hojii barnootaa bara 2014 irratti xiinxala gaggeesuun Hoggantoota W/ra Barnoota aanolee fi abbootii adeemsaa akkasumas ogeessota w/raa waliin gamaggamni raawwii hojii bara 2014 erga gaggeeffameen booda karoora bara 2015 irratti maree gaggeessuun gara hojiitti akka galamu godhamee jira.

Humna Raawwachiisummaa Cimsuu:

 • Leenjii Qaajeelfama Filannoo fi Ramaddii HMB fi Marii Barsiisota Dubaraa gara Hoggansaatti fiduuf taasifamu sadarkaa  godinaatii hanga manneen barnootaatti gaggeefamee jira. Leenjii kanarratti kan hirmaatan Hoggantoota barnoota aanolee, Ogeessota W/ra Barnootaa, Waldaa barsiisotaa, barsiisota dubartootaa, dhimma dubartootaa, fi kkf Walumaagalatti Karoora Dhi 2551 Du 2165 Id 4716 Raawwii Dhi 2052 Du 2125 Id 4177 % 88.6

 

 1. Dhaabbilee Barnootaa Babal’isuu
 • Bara 2015 MB BB 618 ijaaruuf karoorfamee hanga ammaatti 935 % 143 kan xumuramee dha.

Gosa Dhaabbilee

Bara 2014 kan ture

Karoora 2015

Raawwii 2015

Waliigala Amma kan jiru

Mootu

Mit-moo

Ida’ama

Mootu

Mit-moo

Ida’ama

Moot

Mit-moo

Ida’ama

Moot

Mit-moo

Ida’ama

KG

15

48

63

0

0

0

0

4

4

15

52

67

BSTD

416

0

416

618

618

847

0

847

1263

0

1263

BSTD +KG

431

48

479

618

0

618

847

4

851

1278

52

1330

Kutaa 1-8

1269

7

1276

8

0

8

1

0

1

1270

7

1277

Kutaa 9-12

105

0

105

0

0

0

0

0

0

105

0

105

Kutaa 1-12

1374

7

1381

8

0

0

0

0

0

1375

7

1382

BSTD- Kuta 1-12

1805

55

1860

626

0

626

849

4

853

2654

59

2713

Galmee Barattootaa

 

Sagantaa

 

Karoora

Raawwii

%

 Dhi

Dub

 ID

 Dhi

 Dub

 ID

 

BSTD +KG

77,898

 73,917

 151,815

    95,640

    88,372

      184,012

 121.21

Kutaa 1-8

465,168

445,304

910,472

 439,287

 420,082

     859,369

   94.39

Kutaa 9-12

56,706

59,884

116,590

   52,959

   56,106

     109,065

   93.55

Kutaa 1-12

521,874

505,188

1,027,062

   492,246

   476,188

      968,434

   94.29

BSTD-12

     600,508

     579,776

 1,178,877

588,782

 565,011

1,153,793

98.0

 

 1. Hirmaannaa Ummataa Ilaalchisee

Gosa Hojii

Kar.2015

Raawwii

 %

Humna namaa

593,936,364

491,573,727

82.77

Meeshaa Dhihaate

848,480,520

692,824,617

81.65

Ogummaan

148,484,091

138,719,478

93.42

Qarshii Callaa

530,300,325

500,793,139

94.44

Ida’ama

2,121,201,300

1,823,910,961

85.98

Hojii Misooma Barsiisotaa

 1. Riifoormii Hoggansa manneen barnootaa gaggeessuu,
 • Riifoormii hoggansa manneen barnootaa geggeessuuf hojii hanga ammaatti sadarkaa irra jiru haala karoorfamaan kan raawwataman karooraafi raawwiin adda bahee haa ibsamuu,
 • MB ykn wiirtuu gurmuu hoggansa hinqabne hoggansa itti gochuu,
 • HMB istaandaardii hinguunne kan istaandardii guutaniin bakka buusuu,
 • Hoggansa MB hanqina dandeettii qaban, hojiisaanii qindeessuu hin dandeenye madaallii gaggeeffameen adda bahan namoota ciccimoon bakka buusuu,
 • Ragaa Riifoormii Hoggansa Manneen Barnootaa Bara 2015 kan Godina Jimmaa

Ida’ama HMB Riiformiin Gara Hoggansaatti Dhufaniifi  HMB Hojii  Hoggansaa Akka Itti Fufan Taasifaman

Mana Barumsaa

Akaakuu HMB

Karoora

Raawwii

Dhi

Du

Id

Dhi

Du

Id

Sad.1ffaa (kutaa 1-8 )

D/Bu’aa

1130

128

1258

735

97

832

I/A/D/B

486

203

689

274

138

412

Supparvaayizara

233

7

240

225

7

232

Sad.2ffaa   ( kutaa 9-12 )

D/Bu’aa

104

2

106

57

4

61

I/A/D/B

108

14

122

46

5

51

Supparvaayizara

28

1

29

25

0

25

 • Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaan duraa Kanaan dura of danda’anii ijaaraman hundi hoggansa akka qabaatan taasisuu,
 • Hojii manneen barnootaa caalmatti bu’aa qabeessa taasisuuf qajeelfama filannoo fi ramaddii hoggansa manneen barnootaa fooyya’e irratti dhimmamtoota barnootaa sadarkaan jiraniif leenjiin hubannoo cimsu akka kennamuuf godhame;

Sadarkaa Godinaatti

 • Hirmaattoota leenjii karoora Dhi 89 Dub 12 Waliigala 101 raawwii Dhi 89 Dub 12 Waliigala 101 % 100
 • Sadarkaa Aanaatti
 • Sadarkaa Aanaatti hoggansa manneen barnootaafi barsiisota dubartootaa adda duree kennameef karooraa dhi. 401 Du 275 w.g. 676 raawwii dhi 388 du 271 w.g. 659 % 97.5

Sadarkaa Mana Barumsaatti

 • Sadarkaa mana barumsaatti barsiisota kennameef karooraa dhi. 1864 du. 2100 w.g. 3964 raawwii dhi. 1575 dub.1843  g. 3418 % 86.2.

. Qaacarrii Barsiisotaa Haaraa Bara 2015 Gaggeeffame Ilaalchisee

Sada. Barnootaa

      Raawwii

Dhi

dub.

Ida.

BSTD

0

335

335

Dippiloomaa

 147

155 

Digirii 1ffaa BED

 31

16 

47 

Digrii 1ffaa Applied

47

30

77

Ida’ama digrii 1ffaa

78

46

124

Ida’ama waliigalaa

 225

 389

614 

Hira Barataa fi Barsiisaa

Sad.Kutaa

Baay’ina barataa

Baay’ina barsiisaa

Hira barataa barsiisaa

BSTD /KG

      183,411

1898

 1:96

Kutaa 1-6

     729,935

10811

 1:67

Kutaa 7-8

     129,274

6706

 1:20

Kutaa 9-12

     109,009

3339

 1:33

Waliigala

 1151629

22754

 1:50

 

Fooyyeffannaa Barnootaa

Barsiisota

 • Sartifikeettii irraa gara Dippilomaatti, Karoora 1213  Raawwii dhi 518  Du 695  g 1213
 • Dippiloomaa irraa gara digirii jalqabaatti, Karoora 748 Raawwii dhi 474 Du 235g 711
 • Digirii 1ffaa irraa gara digirii 2ffaatti, Karoora 127 Raawwii dhi 104 Du 8g 112

Hoggansa manneen barnootaan

 • Dura bu’oota MB sadarkaa barnootaa diploomaa irraa gara digrii 1ffaatti fooyyeffatan karooraa 11 raawwii dhi 8 Du 2 W.g 10
 • Dura bu’oota MB sadarkaa barnootaa isaanii digrii 1ffaa irraa gara digirii 2ffaatti fooyyeffatan karooraa 5 raawwii dhi 3 Du 0 W.g 3
 • Supparvaayzaroota MB sadarkaa barnootaa diploomaa irraa gara digrii 1ffaatti fooyyeffatan karooraa 5 raawwii dhi 4 Du 0 W.g 4
 • Supparvaayzaroota MB sadarkaa barnootaa isaanii digrii 1ffaa irraa gara digirii 2ffaatti fooyyeffatan karooraa 2 raawwii dhi 1 Du 0W.g 1
 • Barsiisotni sadarkaa guddinaa ji’a adooleessaa irraa eegalee argatan Karoora. 1047 Raaww dhi. 273 dub 152  g. 425 (aanaalee 8 qofti kan kaffalan ta’uu isaati).
 1. Jijjiirraa barsiisotaa Ilaalchisee

Sada. Barnootaa

Aanaa =>Aanaatti

Godinaa=> Godinatti

Gara Naannoo biraatti

Gara M/Finfinnee

Dhi

du

Ida.

Dhi

dub

Ida.

Dhi

dub

Ida.

Dhi

dub

Ida.

Sartifikeetii (TTI)

1

2

3

      

 

 

 

Dippiloomaa

 13

28 

41 

 97

63 

160 

 

 

 

 2

Digirii 1ffaa

 13

22 

 71

19 

90 

 

 

 

 3

Digirii 2ffaa

2

0

2

9

2

11

   

 

 

 

Ida’ama

 29

 39

 68

 177

 84

 261

 

 

 

 5

11 

 

 

Barsiisota jijjiirraa godina ykn bulchiinsa magaalaa biro irraa gara godina keenyaatti dhufan 

Sada. Barnootaa

Godina biroo irraa

Bulchiinsa magaalaa irraa

Naannoo biroo irraa

M/Finfinnee irraa

Dhi

du

Ida.

Dhi

dub

Ida

Dhi

dub

Ida.

Dhi

dub

Ida.

Sartifikeetii (TTI)

         

 

 

 

Dippiloomaa

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digirii 1ffaa

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digirii 2ffaa

         

 

 

 

Ida’ama

 5

 6

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barsiisota Saganataa Gannaatiin Barataa Jiran

TL

Sadarkaa

Ganna 1ffaa

Ganna 2ffaa

Ganna 3ffaa

Ganna 4ffaa

Ganna 5ffaa

Ida’ama

Dh

Du

Ida

Dh

Du

Id

Dh

Du

Id

Dhi

Du

Ida

Dh

Du

Id

Dhi

Dub

Ida

 1

Dippiloomaatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518

695

1213

 

 

 

518

695

1213

 2

 Digriitti

307

164

471

168

60

228

343

203

546

318

166

484

448

218

666

1584

811

2395

 3

 Dirii 2faatti

4

4

8

54

1

55

51

5

56

108

8

116

   

217

18

235

4

 PhD tti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ida’ama

311

168

479

222

61

283

394

208

602

839

863

1702

448

218

666

2319

1524

3843

 

 1. Sagantaa Nyaata Barattootaa

Ijaarsa adda addaa ilaalchisee

Mana Kuusaa

Galma Nyaataa

Kushiinaa

Id Ijaarsa adda addaa

Karoora

Raw

Kar

Raw

Kar

Raw

Kar

Raw

 

1276

1213

1276

1213

1276

1213

3828

2639

95.1

 1. Midhaan gosa adda addaa Kun 384,725 sassaabuuf karorfamee Kuntaala 239,109 % 62 sassaabuun danda’ameera.
 2. Mana Barnootaa ( BB fi 1-4) 2379 keessatti Nyaachisuuf karoorfamee, Mana Barumsaa 2409  % 98.8  keessatti eegalameera  
 • Barattoota 716,212 Nyaachisuuf karoorfamee, Barattootni 706,611 nyaachuu jalqabanii jiru. 98%
 1. Haala Waliigalaa

Dhaabbilee Barnootaa

 • MB Oolmaa Daa’immanii: – 67
 • MB Bu’ura Boruu 1295
 • MB Sadarkaa 1ffaa [kutaa 1-8] =  1277
 • MB Sadarkaa 2ffaa [kutaa 9-12] = 105 fi
 • MB Sadarkaa fi Sadarkaa 2ffaa Waliigala = 1382

Baay’ina Barattootaa

Kutaa

Dhi

Dub

Ida

BSTD

95,640

88,372

184,012

Kutaa 1_8

439,287

420,082

859,369

Kutaa 9 – 12

52,959

56,106

109,065

Kutaa 1 – 12

492,246

476,188

968,434

BSTD – 12

537,213

515,175

1,052,388

Baay’ina Barsiisotaa

Barsiisota waliigalaa Hoggansa otuu hin dabalatin Dhi 12368 Du 10,386 Ida’ama 22,75 ta’antu hojii barnootaa irratti bobba’anii hojjechuurratti argamu.

Mullistuu

M/B BSTD

M/B Sad.1ffaa (1-8)

M/B Sad.2ffaa (9-12)

Ida’ama

Dhi

dub

Ida.

Dhi

Dub

Ida.

Dhi

dub

Ida.

Dhi

dub

Ida.

Sartifikeeta

202

554

756

153

267

420

0

0

0

355

821

1176

BSTD leenji’an

0

550

550

0

0

0

18

11

29

18

561

579

Dippiloomaa

211

366

577

7761

6939

14700

27

12

39

7998

7327

15325

Digirii 1ffaa

8

7

15

1455

896

2351

2168

741

2909

3631

1644

5275

Digirii 2ffaa

 

 

0

43

3

46

322

40

362

365

43

408

Ida’ama

421

1477

1898

9412

8105

17517

2535

804

3339

12368

10386

22754

Hoggansa Manneen Barnootaa

Kutaa

Akaakuu hoggansaa

Baay’ina Hoggansa M/B jiran

Dhi

Dub

Ida.

BSTD

Dura bu’aa

 0

634 

634 

Kutaa 1-8

Dura bu’aa

1130

128

1258

I/A/ Dura bu’aa

 486

203 

689 

Supparvaayzera

 233

240 

Kutaa 9-12

Dura bu’aa

 103

106 

I/A/ Dura bu’aa

108

14

122

Supparvaayzera

28

1

29

Qorumsa Naannoo Bara-2014

Qorumsa Naannoo Bara-2014 Buufata 910 keessatti kennameeraa.

Kan Galmaa’an

24,946

24,911

49,857

 

kan Qoraman

24,220

24,475

48695

97.67

Kan Dabarfatan

23,381

23,686

47,067

96.66

 

Kana keessaa barattoonni 274 MB Bultii addaa kan galanii dha.

 1. Sirna Deeggarsaa fi hordoffii ilaalchisee
  • Hojii boqonnaa qophii irraa kaasee adeemsa baruu barsiisuu keessatti taaski foorsiin sadarkaa godinaa hanga MBtti dhaabbatee raawwii hojii guyyaa guyyaa akka hordofuu fi qindeessee qaama olaanuuf akka dabarsu godhamaa tureera.
 • Supparvizyiinii gaggeeffamee fi duub deebii kenname ilaalchisee
  • Raawwii hojii ilaalchisee ogeessi W/ra Barnootaa Sadarkaa tokko gadi bu’uun qaamaan iddoo hojichaatti argamuun Supparvizyiinii erga gaggeessaniin booda raawwiinsaa ol deebi’ee qoratamuun duub deebiin kennamee jira.
  • Duubdeebiin karaa telegram guyyaa guyyaan, barreeffamaan turban torbaniin kan kennamaa turee dha.
 1. Xumura

Hojiiwwan akka Ciminaatti mul’atan

 • Ijaarsi MB BB karoora keenyaa ol haala nama gammachiisuun kan hojjetamaa jiru ta’uu
 • Hirmaannaan ummataa dabalaa dhufuu.
 • Galii keessoo gudisuuf manneen barnootaa kessatti kaka’umsi jiraachuu.
 • Koreen manneen barnootaa abbumaan manneen barnootaa hogganuu eegaluu.

Hanqinoota Raawwii Hojii Keessati Mul’atan

 • Dhaabilee barnootaa qabnu hundi hamma barbaadame Istaandardii guutachuu dhabuu.
 • Dhiheessii barnootaa adda addaa guutamuu dhabuu.;-fkn,laabraatoorii,kompiitara,inteerneetiifikkf

Rakkoolee muudatan

 • Qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti qaamooleen ilaallatu hundi haala barbaadamuun walqixa hirmaachuu/Socho’uu dhabuu
 • Haaraa ta’uusaarraa kan ka’e sagantaan nyaata manneen barnootaa akkaataa karoorfameen adeemuu dadhabuu

Furmaata Kaa’ame

 •  
 • Hojiiwwan xiyyeeffannaa barbaadaniifi kallattii gara fuula duraaf kaa’man
 • Ijaarsa bu’ura boruuf i midhaan nyaata barattootaa sassaabuu irratti xiyyeeffannoo kennu.
 • Qulqullina barnootaa milkissuu keessatti qaamoolee dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisuu.
 1. Kallattii fuula duraa kaa’ame
 • Dhimmoota gara fuula duraa xiyyeeffannaa barbaadan yoo jirate haa tarreeffamu.
  • Sagantaa nyaata manneen barnootaan walqabatee hojichi haaraa waan ta’eef dagannaa tokko malee itti fufiinsaan hojjechuu gaafata.
  • Istaandaardii M/B fooyyessuun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta’uu
  • Barattoota galmaahan mana barumsaa keessa tursiisuu
  • Dhimma qulqullina barnootaa

 

 

HOJIIWWAN WAAJJIRA BARNOOTAATIIN HOJJATAMAN MURAASA SUURAADHAAN

IJAARSA MANNEEN BARNOOTA BU'UURA BORUU

Latest Eyewear For You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

Let's Lorem Suit Up!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

NYAATA BARATTOOTAA QOPHEESSUU