WAAJJIRA DARGAGGOO FI ISPOORTII GODINA JIMMA

OBBO NAGUMAA
I/G/W/RA DARGAGGOO FI ISPOORTII GODINA JIMMAA

1.Hawaasni Godiina keenyaa qajeeltoo ”ispoortiin hundumaaf” jedhuun hirmaataa fi fayyadamaa akka ta’u haala ni mijeessa; hirmaannaa qaama midhamtootni ispoortii keessatti qabaniifi fayyadamummaa isaanii guddisuuf haalli mijataan jiraachuu isaa ni mirkaneessa.

2.Humna namaa ispoortiin leenji’ee fi gahumsa qabu horachuuf qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata; manneen barnootaa madda ispoorteessitootaa akka ta’an ni hojjata.

3.Godiiniicha keessatti bakka oolmaa fi faasiiliitiiwwan ispoortii akka ijaaramanii fi babal’atan ni jajjabeessa; deeggarsa teeknikaa ni kenna; sadarkaa isaanii ni murteessa; ragaa abbaa qabeenyummaa akka argatan qaama dhimmichi ilaallatu waliin ni hojjata.

4.Ispoortiin akka babal’atuu fi cimu dhaabbileen ispoortii naannicha keessatti akka hundeeffaman ni taasisa; ni deeggara; ni jajjabeessa; hayyama ogummaa ispoortii ni kenna; ni hordofa.

  1. Qajeelfama waldaaleen ispoortii ittiin hundeeffaman ni baasa; waldaalee ispoortii sadarkaa Godinatti hojjatan ni galmeessa; deeggarsa barbaachisaa ni kenna.
  2. Mana Maree Ispoortii Godina keenyaa fi Mana Maree Federeeshinootaa Ispoortii ni hundeessa; deeggarsa ni kenna.
  3. Waldorgommii fi feestivaala ispoortii sadarkaa naannotti gaggeeffamu kamiyyuu ni qopheessa; ni qindeessa; ni to’ata; ni deeggara; falmiiwwan waldaalee ispoortii gidduutti ka’u ni murteessa; ispoorteessitoota, ogeeyyii fi jila ispoortii bu’a-qabeessa ta’an ni badhaasa.

8.Qaama dhimmi ilaalu waliin ta’uudhaan humna namaa tajaajila yaala ispoortii kennu ni ramada; meeshaaleen hojii kanaaf barbaachisan akka guutaman ni taasisa.

9.Fayyadama qoricha qaama jajjabeessu (dopping) ittisuuf qajeelfama ni baasa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata.

10.Qaamolee mootummaa yookiin miti mootummaa waliin hidhannoo fi meeshaaleen ispoortii akka guutaman ni hojjata; dhiyeessii hidhannoo fi meeshaalee ispoortii dabaluuf oomishitoota ni jajjabeessa.

11.Abbootii qabeenya dhuunfaa seektara ispoortii irratti bobba’uu barbaadan ni jajjabeessa; ispoortiin madda galii akka ta’u ni hojjata.

12.Ispoortiiwwan aadaa Godina keenyaa caalmaatti akka beekaman, barataman, fooyya’anii fi guddatan ni taasisa.

13.Waldaaleen ispoortii Godina keenyaa galii isaanii kaayyoo hundeeffamaniif oolchuu isaanii mirkaneessuuf herrega isaanii akkaataa seeraatiin ni qorata,ni qorachiisa.

  1. Leenjiiwwanii fi seminaarota adda addaa ispoortii waliin walqabatan ni qopheessa; ni kenna; ni kennisiisa.

15.Madda galii qoratee mana maree ispoortii Godina keenyaaf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu hojiirra ni oolcha.

16.Ogeeyyiin ispoortii gosa adda addaa baay’inaa fi qulqullinaan horachuun akka danda’amu ciminaan ni hojjata.

17.Waldaalee, federeeshinootaa fi kilaboota ispoortii naannicha keessatti hundeeffamaniif deeggarsa teeknikaa ni taasisa; hayyama hojii ni kenna; ni haaromsa; ni haqa; ni hordofa; ni to’ata.

Ergama
Ispoortii Sosochii fi Hirmaannaa lammiileetiin bu’uura ummatummaa akka qabaatu gochuun misooma Ispoortii Godina keenyaa bu’a Qabeessa ta’e akka mirkanaa’u taasisuu.

Mul’ata
Bara 2022tti Ispoorteessitoota gahumsa qaban fi Godina keenya irra darbanii biyya bakka bu`uun addunyaa irratti dorgomaa cimaa fi moo’ataa ta’an baay`inaa fi qulqullinaan omishamanii arguu

Duudhaalee Itti gaafatamummaa Hirmaachisummaa Iftoomina Haqummaa fi hunda-galeessummaa Waliigaltee irra gahuu Olaantummaa seeraa kabajuu Deebii hatattamaa kennuu Ga’umsa fi Bu’a qabeessummaa Aadaa fi Duudhaa Hawaasaa Kabajuu Miira tajaajiltummaa ummataa qabaachuu Beekumsaa fi amantaan hogganuu

HOJIIWWAN WAAJJIRA DARGAGGOO FI ISPOORTII MURAASA SUURAADHAAN

DORGOMMII ISPOORTII

Latest Eyewear For You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​

Let's Lorem Suit Up!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac dictum.​