WAAJJIRA BUUSAA GONOFAA GODINA JIMMAA

Buusaa Gonofaa “Buusaa Gonofaa” jechuun aadaa walgargaarsa ummataa ta’ee, balaan uumamaa yookiin nam-tolcheen hawaasa irra akka hin geenye ittisuufi yammuu hawaasni rakkoo hawaas-diinagdeef saaxilame sirna hawaasa deeggaruu, baraaruu, dandamachiisuufi deebisanii dhaabuu jechuudha 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

ቡሳ ጎኖፋ “ቡሳ ጎኖፋ'' ማለት የህዝቡ የመረዳዳት ባህል ሆኖ፣ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ አደጋ ወይም ችግር በህብረተሰቡ ላይ እንዳይደርስ መከላከል እና ህብረተሰቡ ለማህበራዊ እና ምጣኔ ሃብት ችግሮች በሚጋለጥበት ጊዜም ተጎጂውን ህብረተሰብ የመደገፍ፣ የማዳን (ማትረፍ)፣ እንዲያገግም የማድረግ እና የመልሶ ማቋቋም ሥርዓት ማለት ነው፡፡

Kaayyoo Buusaa Gonofaa kaayyoowwan armaan gadii ni qabaata: 1)Aadaafi duudhaan walgargaarsaa hawaasa Naannichaa akka dagaagu taasisuu; 2)Dhaloota kennaa aadeffate, jaalala hojii, aadaa qusannaafi quuqama namoomaa qabu uumuu; fi 3)Beekumsa, dandeettii, muuxannoofi qabeenya hawaasaa qindeessuudhaan qaamolee hawaasa balaa uumamaa yookiin nam-tolcheetiif akka hin saaxilamne ittisuu, kanneen saaxilaman deeggaruu, baraaruu, dandamachiisuufi deebisanii dhaabuuf. 👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪 ዓላማ ቡሳ ጎኖፋ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡- 1)የክልሉ ሕብረተሰብ የመረዳዳት ባህልና 2) ወግ እንዲዳብር ማድረግ፤ መስጠትን ባህሉ ያደረገ፣ የሥራ ፍላጎት ያለው፣ የቁጠባ ባህል እና ሰብዓዊ መቆርቆር ያለው ትውልድ መፍጠር፤ እና 3) የሕብረተሰቡን ዕውቀት፣ ክህሎት፣ ልምድ እና ሃብት በማስተባበር ሕብረተሰቡ ለተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ አደጋ እንዳይጋለጥ መከላከል፤ የተጋለጡትንም መደገፍ፣ ማዳን/ማትረፍ፣ እንዲያገግሙ ማድረግ እና መልሶ ለማቋቋም፡፡ 👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪

Objectives Busa Gonofa shall have the following objectives: 1)To promote the culture and norm of mutual support of the society in the region; 2)To create generation that has developed culture of donating or sharing for others, who has strong work, passion, has saving culture and humanitarian conduct; 3)By coordinating the knowledge, abilities, experiences and resources of the society, to protect segments of the society from being vulnerable for natural and manmade disasters and to support, save, recover and rehabilitate those suffering from such crisis. Qajeeltoowwan Bu’uuraa
Buusaan Gonofaa qajeeltoowwan armaan gadii ni qabaata:
1) Sanyiin, bifaan, koornayaan, sabummaan, umriin, afaaniin, ilaalcha siyaasaatiin, amantaan, bakka dhalootaan yookiin sababa ejjennoo birootiin loogii tokko malee gargaarsa namoomaa taasisuu; 2) Humna, beekumsa, muuxannoofi qabeenyaan waltumsuun hojjechuu; 3) Aadaa, duudhaafi safuu ummatichaa giddugaleessa godhachuun tajaajiluu; 4) Seerota naannoofi biyyaa, akkasumas idil-addunyaa kabajuun hojjechuu; 5) Qaamolee adda addaa waliin tumsaan hojjechuu.

hojiiwwan buusaa gonofaan hojjataman godina jimmaatti

nyaata barattoota buusaa gonofaan qophaa'e