WAAJJIRA KOMINIKEESHINII GODINA JIMMAA

Aangoofi gaheen Wajjira kominikeeshiniif kennamee, labsii aangoofi gahee qaamolee raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra-deebiidhaan gurmeessuuf bahe lak.242/2014, keewwata 22 irratti haala armaan gadiin ibsameera.

 1. Giddugala odeeffannoo naan­nichaa ta’uun ni tajaajila; hojii odeeffannoo mootummaa naannichaa olaantummaan ni qindees­sa; ni bulcha; ni hooggana;
 2. Dhimmoota xiyyeeffannoo moo­tummaa ta’aniifi iftoomina bar­baadan, taateewwan akka naannoofi biyyaalessaatti uumaman, balaaw­wan tasaa, ayyaanota biyyaalessaafi naannoo ilaalchisee ibsa ejjannoo mootummaa qopheessuun miidi­yaalee garagaraatiin akka tamsa’an ni taasisa; dubbii himaa mootum­maa ta’uun ni tajaajila;
 3. Hojiiwwan kominikeeshinii moo­tummaa seektaroota mootum­maafi dhaabbilee Misoomaa Mootummaa keessatti hojjataman ni qindeessa; ni hordofa; gabaasa dhiyaatu ni xiinxala; deeggarsa barbaachisaa ta’e ni kenna;
 4. Imaammata, tarsiimoofi ogum­maa hojii kominikeeshinii ir­ratti hooggantootaafi ogeessota kominikeeshiniifi miidiyaa moo­tummaatiif leenjii kennuun hum­na raawwachiisummaa isaanii ni cimsa; bu’aa leenjichaa madaaluun sirreeffama ni taasisa;
 5. Sagantaalee maqaa gaarii naan­nichaafi walta’iinsa biyyaalessaa uumuuf gargaaran ni qopheessa; ni qindeessa; ni beeksisa; saganta­alee miidiyaa dhimma kana irratti xiyyeeffate akka qophaa’aniifi tam­sa’an ni hojjata;
 6. Hojii kominikeeshinii mootum­maafi miidiyaan hojjachuu qabu irratti haalaafi yeroo irratti hun­daa’uun ajandaa bocuun ka’umsa hojii akka ta’u ni taasisa; raawwii isaanii ni hordofa; duubdeebiifi kallattii ni kenna;
 7. Dhimmoota xiyyeeffannaa moo­tummaa ta’an irratti hojjachuun hawaasni hubannoo gahaa akka argatu duula miidiyaa ni gaggees­sa; raawwii isaa ni hordofa; duub­deebii ni kenna;
 8. Ajandaawwan mootummaa ijoo ta’an irratti iftoomina uumuuf ibsa miidiyaaleef ni kenna;
 9. Raawwii hojii mootummaa fak­keenyummaa qaban beeksisuuf egzibishiinii suuraawwanii ni qopheessa; ni daawwachiisa;
 10. Dhimmoota mootummaa tarsii­ma’aa ta’an irratti qorannoo yaa­da ummataa gaggeessuun hojii kominikeeshinii irratti ni hojjata; miidiyaanis akka irratti hojjatu ni taasisa;
 11. Yaadaafi gaaffii ummataa kallat­tii adda addaatiin ni sassaaba; ni xiinxala; hojii kominikeeshinii ir­ratti ni hojjata; seektara dhimmi ilaaluun iftoominni akka irratti uumamu ni taasisa;
 12. Haala yeroofi taateewwan tasa uu­maman ni hordofa; hojii komini­keeshiniifi miidiyaa irratti hojja­chuun iftoomina ni uuma;
 13. Qorannoo irratti hundaa’uun er­gaa mootummaa ni rogeessa; um­mata ni beeksisa;
 14. Waltajjiiwwan marii ummataa ni qopheessa; duubdeebii ni sassaaba; hojii kominikeeshinii ni hojjata;
 15. Miidiyaalee elekitirooniksiifi maxxansaa biyya keessaafi alaa ni xiinxala; olola faallaa irratti ni hojjata;
 16. Gabaasotaafi odeeffannoo dogo­ggoraa miidiyaa hawaasaatiin tamsaafaman ni hordofa; ni xiinx­ala; akka barbaachisummaa isaatti olola faallaa irratti ni hojjata; mi­seensota miidiyaa hawaasaas ni horata;
 17. Sadarkaa Aanaafi Magaalaatti oduu mootummaa qopheessuun miidi­yaan akka tamsa’an ni taasisa;
 18. Karoora, raawwiifi bu’aalee hojii mootummaa irratti ragaa guutuu naannichaa suur-sagaleedhaan ni qindeessa; qaama ragaa gaafatuuf kaffaltiin yookiin kaffaltii malee ni kenna;
 19. Milkaa’ina imaammata, tarsii­moofi karoora mootummaa irratti muuxannoowwan gaggaarii ni qindeessa; sagantaawwan waljijji­irraa muuxannoo ni qindeessa; dokumantarii fiilmii qopheessuun miidiyaan akka tamsa’u ni taasisa;
 20. Karooraafi raawwii gurguddoo mootummaa irratti bu’aalee maxxansaa kan ta’an Gaazex­aa Kallacha Oromiyaa, kitaaba waggaa, biroosharootaafi maxx­ansaalee kan biroo ni qopheessa; maxxansiisuun ni raabsa yookiin ni gurgura;
 21. Gaazexaa Kallacha Oromiyaafi maxxansaalee kan biroo irrat­ti tajaajila beeksisaa ummataaf ni kenna; tajaajila kennuuf gatii madaalawaa ni kaffalchiisa; moo­tummaaf galii ni taasisa;
 22. Hojii kominikeeshinii, miidi­yaalee kan akka raadiyoo ha­waasaafi miidiyaalee maxxansaa naannichaa irratti qajeelfama ni baasa; hojiirra akka oolu ni taa­sisa; raawwii isaa ni hordofa; ni to’ata;
 23. Odeeffannoo mootummaa um­mata biraan gahuuf naannicha keessatti raadiyoo hawaasaafi miinii miidiyaan akka babal’at­uufi waajjiraaleen mootummaa sadarkaa sadarkaan jiran karo­oraafi raawwii hojii isaanii akka beeksifatan haala ni mijeessa;
 24. Qaamolee hojii miidiyaa maxx­ansaa kaayyoo daldalaaf oolanii­fi tamsa’inni isaanii naannicha keessatti ta’eef hayyama ni ken­na; bu’uura seeraatiin hojjachuu isaanii ni hordofa; ni to’ata;
 25. Beeksisa alaa naannicha keessat­ti maxxaffamu ilaalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin istaan­dardii ni baasa; hojiirra ni oolcha; ni hordofa; ni to’ata;
 26. Qaamoleen naannicha keessat­ti beeksisa alaa maxxansan hayyama qabaachuu isaanii ni mirkaneessa; beeksisichi safuufi duudhaalee hawaasaa kan eegu, dogoggorri barreeffama qubee fi seerluga Afaan Oromoo kan hin uumamne ta’uu Biiroo Aadaaf Turiizimiitiin mirkanaa’uu fi istaandardii baheen maxxansuu isaanii qulqullees­suun hayyama ni kenna; ni hordofa; ni to’ata, bakka hanqinni jirutti tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata.

Ergama
Sirna kominikeeshiinii ammayyaa’aa, si’ataafi bu’a-qabeessa ta’e diriirsuun mootummaafi ummata gidduutti yaa’insi odeeffannoo qulqulluu ta’e akka jiraatu taasisuun, ilaalcha biyyaalessaa dagaagsuu, hirmaannaafi fayyadamummaa ummataa guddisuufi maqaa gaarii naannichaa roga gaariin ijaaruu

Mul’ata
Bara 2022tti ummata ejjennoo mootummaa irratti hubannoo sirrii argatee imala badhaadhina eegale arguu.

Duudhaalee
Madda odeeffannoo amanamaa ta’uu Jijjiiramaaf dhaabbachuu Dursanii argamuu Danoomina kabajuu Iftoomina qabaachuu Ilaa fi ilaameen hojjechuu (2-way communication)