WAAJJIRA MISOOMA JALLISII

 • Dizaayinii ijaarsa iskiimota jal­lisii kamiyyuu ni qopheessa; akka qophaa’u ni taasisa; qaama dhimmi ilaallatuun yammuu mirkanaa’u hojiirra ni oolcha; qo’annoo ijaar­sa iskiimota jallisii ni gaggees­sa; akka gaggeeffamu ni taasisa;
 • Jallisii giddugaleessaa fi gurguddaa ijaarsi isaanii xumurame hanga itti fayyadamtoonni of danda’anii bulchanitti guutummaa guutu­utti ni bulcha; ni hordofa; hojii teeknikaa ni raawwata; suphaa humna fayyadamtoota jalli­sii ol ta’e ni raawwata; ni raaw­wachiisa; yeroo itti fayyadamtoot­ni of danda’an dabarsee ni kenna;
 • Bu’a qabeessummaa iskiimoota jallisii guddisuuf fayyadamtoot­ni hubannoo baasii, kunuunsa, bulchiinsaa fi suphaa qabaatanii maallaqa akka qusatan ni gorsa; ni hordofa; akkasumas deeg­garsa barbaachisaa ni kenna;
 • Qabeenya bishaanii naanni­cha keessatti argaman haala itti fufiinsa qabuun misooma jal­lisiitiif akka ooluu danda’an qa­ama dhimmi ilaalu waliin kunu­unsa isaanii irratti ni hojjata;
 • Jallisii maayikiroo fi jallisii bonee ummataan akka hojjata­man abbummaadhaan ni hordo­fa; ni deeggara; ni jajjabeessa;
 • Qaamolee guddinaa fi itti fufi­insa misooma jallisiif bu’aa buu­suu danda’an waliin ni hojjata;
 • Fandii arjoomtota irraa misooma jallisiitiif gargaarsaan yooki­in liqiidhaan argamu dhim­ma barbaadameef akka oolu ni hordofa; ni bulcha; raawwii isaa qaama ilaallatuuf ni gabaasa;
 • Jallisiiwwan xixiqqaa ijaarsi isaanii xumurame itti fayyad­amtootaatti dabarsee ni kenna; bulchiinsaa fi itti fayyadama ir­ratti deeggarsa teeknikaa ni taa­sisa; ni hordofa; suphaa hum­na fayyadamtoota jallisii ol ta’e ni raawwata; ni raawwachiisa;
 • Baasii ijaarsa pirojektii jallisiif bahe itti fayyadamtootaan akka bakka bu’u ni taasisa; Mootum­maa hayyamsiisee pirojektii jallisii birootiif ni oolcha; kaffaltii tajaa­jila adda addaatiif suphaa ni sas­saaba; deebisee hojiirra ni oolcha;
 • Waldaalee itti fayyadamtoota bishaan jallisii ni gurmeessa; ni leenjisa; dambii ittiin bulmaataa akka qopheeffatan ni gargaara; ni hordofa; akkaasumas qaama seerummaa akka argatan qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
 • Miidhaa pirojektootni misooma qonna jallisii naannoo fi fayy­aa namaa irratti fiduu danda’an xiqqeessuudhaaf qaama dhim­mi ilaalu waliin ni hojjata;
 • Nama sababa ijaarsa misooma qon­na jallisiitiin qabeenya isaa irratti miidhaan gaheef akkaataa seeraati­in beenyaan akka kaffalamuuf qaa­ma dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
 • Paakeejii misooma naannoo hor­siisee bulaa ni qopheessa; akka ba­bal’atu ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata; deeggar­sa barbaachisu ni kenna; hojiirra ooluu isaa ni hordofa;
 • Misooma naannoo horsiisee bulaa ilaalchisee qorannoofi qu’annoo ni gaggeessa; akka gaggeeffamus ni taasisa; ragaa adda addaa walit­ti ni qaba; ni qindeessa; sagantaa misoomaa itti fufiinsa qabu ni qopheessa; qaamoleen dhimmi ilaalu akka hojiirra oolchan ni qindeessa; raawwii jiru ni hordofa;
 • Tooftaa misoomaa jiruufi jireenya hawaasa horsiisee bulaa fooyyes­suuf naannicha keessatti gaggeef­famu haala qabatamaa ummata naannoo horsiisee bulaa waliin wal simuu danda’u irratti yaada ni burqisiisa; yammuu hayyamamu hojiirra akka oolu ni taasisa;
 • Abbootiin qabeenyaa dhuunfaa, dhaabbilee miti mootummaafi seektarootni mootummaa dhim­mi ilaalu sochii hojii misooma naannoo horsiisee bulaa keessatti qooda akka fudhatan ni qindees­sa; ni jajjabeessa;
 • Sagantaalee fi pirojektoota misooma naannoo horsiisee bulaa keessatti gaggeeffaman raawwa­chiisuuf fandiifi qabeenya ni bar­baada; yammuu hayyamamu qaa­ma dhimmi ilaalu waliin hojiirra ni oolcha; hojiirra oolmaa isaas ni hordofa;
 • Fedhiifi dhiyeessa bu’uuraalee misooma naannoo horsisee bu­laa qaama dhimmi ilaallatu wali­in qorachuun adda ni baasa; sa­gantaafi pirojektootni baajata mootummaatiin raawwataman akka qophaa’aniifi hojiirra oolan seektara dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
 • Bu’uura misoomaa naannoo horsisee bulaa deeggartoota misoomaan hojjataman qaama dhimmi ilaallatun akka qorata­mu haala ni mijeessa; saganta­afi pirojektoota qophaa’anii dhi­yaatan raawwii isaanii ni hordofa; qaamolee dhimmi ilaalu waliin qindoominaan ni hojjata; xumura irratti seektara dhimmi ilaallatuuf akka darbu ni taasisa;
 • Naannoo horsiise bulaa keessatti akeekkachiisa duraa akka hojiir­ra oolu haala ni mijieessa; qaama dhimmi ilaalu waliin qindoomi­naan ni hojjata;
 • Ijaarsaawwan bu’uuraa misoomaa baadiyyaafi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa naannoo horsiisee bulaatti gaggeeffamaniif istaan­dardiifi dizaayinii naannoo hor­siisee bulaa waliin walsimu akka qophaa’u qaama dhimmi iluulu waliin ni hojjata; qaamoleen hojii ijaarsa bu’uura misooma baadi­yyaa naannoo horsiisee bulaa keessatti gaggeessan irrattis ak­kaataa istaandaardii naannoo ka­naan raawwatamaa jiraachuu isaa hordoffii ni gaggeessa; ni to’ata;
 • Naannoo horsiisee bulaatti tajaa­jilli misooma diinagdee, hawaa­summaafi haqaa akkka babal’atu qaamolee dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
 • Hirmaannaafi hubannoon horsiisee bulaa akka cimu leenjii jijjiirama waliigalaa jiruufi jireenya hawaasa horsiisee bulaa irratti ni qophees­sa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni raawwata; ni raawwachiisa.

Ergama
Qabeenya bishaan naannoo keenyaa, humnaa, beekumsaa fi dandeettii qindeessuun bishaan jallisii itti-fufiinsa qabu dhiyeessuu fi jiruuf jireenya uummata naannichaa jijjiiruudha

Mul'ata
Bara 2022tti qabeenya bishaan naannoo keenyaatti fayyadamuun dhiyeessa bishaan jallisii wal-irraa hin cinne dhiyeessuun jiruuf jireenyi uummataa jijjiirame arguudha

Duudhaalee

Itti-gaafatamummaa Iftoomina Haqummaa Tajaajila si’ataa kennuu Bu’a qabessummaa Teknolojiitti fayyadamuu Aadaa fi Duudhaalee Hawaasaa Kabajuu Hirmaachisummaa Gareen hojjeechuu

hojiiwwn jallisii muraasa