Batakaanni umurii dheeraa lakkofsiseefi akka godina Jimmaatti bataskaana jalqabaa akka ta’e himama

  • Aanaa Limmuu Kosaa keessatti argama
  • Finfinnee irraa Km395 fagaatee argama
  • Magaala Jimmaa irraa Km 49 fagaatee argama