Fincaa’aan gabbaa bosonaa umamaatiin kan uwwifamee,midhagina kan qabu bayyee kan nama hawwatuudha.

  • Aanaa Sigimoo  keessatti argama
  • Finfinnee irraa Km494 fagaatee argama
  • Magaala Jimmaa irraa Km 148  fagaatee argama