Bosonni bellexxaa bosona uumamaa bakka aaragalfii dhala namaafii bineensotaati.Bosonni kun binnensota kan akka leencaa,gafarsaa,warabboo warabboofikkf argama. Kana males bunni ofiin biqile,biqiltuu orgootuu adda addaatu argama. Gaagurri aadaas bosona keessatti ballinaan oomishama

  • Aanaa geeraa keessatti argama
  • Finfinnee irraa Km 454 fagaatee argama
  • Magaala Jimmaa irraa Km 108 fagaattee argama