Kattaan muuduuga’a kan jedhamu kun bakka argama buna koofii arabikaati.  Bakka kanatti muuziyeemii xiqqaan kan dhaabbatee jirufi bobboci adda addaa  dhagaa irraa bakka kanatti argama. Jiinbaankiin bunaa bara dheeraa dura hundaa’e naannoo kanatti argama.

  • Aanaa Gommaa keessatti argama
  • Finfinnee irraa Km 406 fagaattee argamti
  • Magaalaa Aggaaroo irraa Km 15 fagaattee argama