Masaraan Abbaa Jifaar umurii dheera kan qabu ta’e,mootiin  Abbaa Jifaar 1ffaa Abbaa Jifaar 2ffaan masaraa kan keessa ta’anii biyyaa bulchaa turan. Akkaataan ijaarsa Masaraan kanaa  qaroomina Jimmaa keessatti iddoo guddaa kan qabuufi gamoon isaa ammas kan nama hawwatuudha.

  • Masaraan kun Magaalaa Jimmaa bakka Jireen jedhamutti argama