BAGA NAGAAN DUFTAN GARA WEEBSAAYITTII GODINA JIMMAATTI

Abba Jifar Palace

Dec "2022"

Welcome to Jimma Zone
Image is not available

Jimma the Land of Tourism...

Abbaa Jifar Palace
IMG_20220810_090311_552
AVOCADO PRODUCTION AT JIMMA
IMG_20220810_090359_342
COFFEE PREPARED FOR PLANTATION
IMG_20220810_090543_623
PRODUCTION OF HONEY BY MODERN HIVE
IMG_20220810_090634_835
HONEY PRODUCTION IN JIMMA
IMG_20220810_090557_012
WINTER WHEAT PRODUCTION
jabanaa
ORIGION OF cOFFEE
IMG_20220810_090305_611
QONNA KEENYA AMMAYYEESSUU
jimma
PROJECT INNAGURATION
buna dhugaa
ENJOY WITH JIMMA COFFE
seka water fa
SEKA WATER FALL
IMG_20220810_090329_236
CLASTER OF BANANA PRODUCTION IN JIMMA ZONE
IMG_20220810_090422_788
THE RESULT OF CLUSTERING BANANA
kata-muduga
KATTA MUDUGA THE HISTORICAL ORIGION PLACE OF COFFE ARABICA
bosona-balexa
GERA FOREST
GOMMAA
BUNA DIIMAA AANAA GOMMAA
AGGAAROO
a-jifar-2
KING ABBA JIFAR II
YUSUFEE
KAB. OBBO YUUSUF SHAAROO
I/A/BULCHAA G/JIMMAA
TIJJAANI NAASIR
KAB. OBBO TIJJANI NAASIR
BULCHAA GODINA JIMMAA
SSS
JIMMA COFFEE
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

SEENAA GODINA JIMMAA

Godinni Bulchiinsa Jimmaa ammaa kun ka’umsi seenaa isaa xiqqaa fi guddaan naannoolee xixiqqoo guddachaa dhufan bishaan kuusaa Gibee dhuma jaarraa 16ffaa fi jalqaba jaarraa 17ffaa irratti uumaman irraa deebi’ee kan jalqabu yoo ta’u .Naannoleen gurguddoon shanan yeroo sanatti bishaan kuufamaa kana cinatti ijaaraman Limmu Enariya ,Jimma ,Gomma ,Gumay fi Gera states turan .Hundeessuun naannolee kanaa sochii guyyaa sanaa kan akkath and early 17th  Naannoleen gurguddoon shanan yeroo sanatti bishaan kuufamaa kanaan ijaaraman bulchiinsa Limmu Enariya ,Jimma ,Gomma ,Gumay fi Gera .Hundeessuun naannolee kanaa sochii guyyaa sanaa kanneen akka

  • Jijjiirama qonnaa gosa taa’umsaa guddachuu fi babal’achuu. Dandeettiin industirii biyya keessaa guddachaa jiruu fi Daldala barbaachisaa biyya keessaa fi fageenya dheeraa naannicha /zoonii keessatti dagaage. Zooniin kun sababoota armaan gadii irraa kan ka’e kutaalee naannichaa biroo wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dinagdee fi hawaasummaan cimaa ture
  • The growing capacity of local industries and
  • Important local and long distance trade that flourished in the region /zone.

The zone was economically and socially strong relative to other  parts of the region because of the following reasons:

  • Dhiyeessii fi karaa bu’a qabeessa ta’e kan meeshaalee al-ergii baay’inaan argaman. Barbaachisummaa teessuma lafaa fi Diinagdee isaa akka daldalaatti galtee fi al-ergii. Jaarraa 19ffaa keessa babal’ina amantii Islaamaatiif barbaachisummaa isaa.
  • Its geographical and Economic importance as trade for import and export.
  • Its importance for the spread of Islamic religion  during the 19th century.

Mootummoota shanan bulchiinsa Gibee keessatti gosti caasaa bulchiinsaa yeroo sanatti hundeeffame bifa sadarkaa sadarkaa “Moti” (Mootii) isa hunda caalaa ol’aanaa fi domeenii mana maree isaa kaa’u qabatee ture. Abbaa Koroosii fi Abbaa gandaa fi kkf jala Tokkoon tokkoon mootummaa siyaasaan walirraa walaba ta'uu fi kanarraa ka'uun mootummaan tokkoon tokkoon isaa aanaalee xixiqqoo hedduu Koros jedhamanitti qoodame. Koroowwan kun bulchitoota Abbaa Koroosiin beekamaniin durfamu. Gita Hawaasummaa ykn namoonni dhuunfaa Abbaa Koroos caalaa aangoo xiqqaa qaban abbaa gandaa jedhamanii abbootii qabeenyaa lafaa ykn qonnaan bulaa irraa gibira walitti qabuuf itti gaafatamummaa qaban turan. Itti gaafatamummaa dhimma seeraa fi mana murtii qondaaltota mootummaan muudaman Abbaa Mizaamu jedhamaniif kenname. (Piroofaayilii Hawaas-Dinagdee Zoonii Jimmaa irraa kan fudhatame; Caamsaa,1997 E.C “Moti” (King) at the very top and the  domains of his council. Abba Koros and Abba gandas etc at its bottom i.e.  Each state being politically independent of each other and hence each kingdom divided into its many small districts named Koros. These Koros headed by governors known by Abba Koros.  The Social Class or individuals that had smaller power than Abba Koros were called abba gandas who were responsible for collection of taxes from land owners or peasants. The responsibility of legal and court affairs were given to the government appointed officials called Abba Mizamu. (Adapted from Socio-Economic Profile of Jimma Zone; May,1997 E.C).

Mootota Gurguddaa Shanan Gibee :Limmu Enariya –Dangaa bahaa Mootummaa Jimmaa, Daangaa kibbaa Mootummaa Gommaa fi daangaa lixaa Mootummaa Gummaa waliin qooddatte. Daangaa kaabaa ishee bira darbee laayyoo gosoota Oromoo Machaa. Haaluma kanaan naannoon kun aanaa ammaa Limmuu Seekaa, Limmuu Kossa,Choraa Botor fi Botor Tolay of keessaa qaba. :Limmu Enariya –It shared its eastern border with the Kingdom of Jimma, its southern border with the Kingdom of Gomma and its western border with the Kingdom of Gumma. Beyond its northern border lay tribes of the Macha Oromo. Accordingly, this region comprises the present district Limmu Seka, Limmu Kossa,Chora Botor and Botor Tolay.

Mootummaan Guumaa mootummaa naannoo Gibee Itoophiyaa jaarraa 18ffaa keessa mul'ate ture. Daangaan ishee bahaa kan uumame qaxxaamuraa laga Didessa, kan (gara gadiitti gara oliitti itti fufee) Limmu-Ennarea irraa gara kaaba bahaatti, fi mootummoota Gommaa fi Gera irraa gara kibbaatti adda isa godhe state was a kingdom in the Gibe region of Ethiopia that emerged in the 18th century. Its eastern border was formed by the bend of the Didessa River, which separated it from (proceeding downstream to upstream) Limmu-Ennarea to the northeast, and the kingdoms of Gommaan daangaa kaabaa Limmu-Ennarea, daangaa dhiha Gumma, daangaa kibbaa Geera, daangaa bahaa Jimma waliin qooddatte. Magaalaan guddoon ishee Agaaroo turte. Mootummaan duraanii kun irra caalaa gammoojjii dalgaa qabu keessatti argama ture; bal’inni isaa tilmaamaan woreda ammayyaa Gommaa wajjin wal fakkaata and Gera to the south.

Gommaan daangaa kaabaa Limmu-Ennarea, daangaa dhiha Gumma, daangaa kibbaa Geera, daangaa bahaa Jimma waliin qooddatte. Magaalaan guddoon ishee Agaaroo turte. Mootummaan duraanii kun irra caalaa gammoojjii dalgaa qabu keessatti argama ture; bal’inni isaa tilmaamaan woreda ammayyaa Gommaa wajjin wal fakkaata shared its northern border with Limmu-Ennarea, its western border with Mootummaan Guumaa mootummaa naannoo Gibee Itoophiyaa jaarraa 18ffaa keessa mul'ate ture. Daangaan ishee bahaa kan uumame qaxxaamuraa laga Didessa, kan (gara gadiitti gara oliitti itti fufee) Limmu-Ennarea irraa gara kaaba bahaatti, fi mootummoota Gommaa fi Gera irraa gara kibbaatti adda isa godhe, its southern border with Gera, and its eastern border with Jimmaa: Abbaan Magal adeemsa ijaarsa mootummaa Jimmaa Abbaa Abbaa JifaarI (Gudaa) ibsaniiru. Bara sirna isaa wiirtuun bulchiinsa hirmata jedhama ture. Abbaa Jifaar Gudaa, mootii jalqabaa mootummaa kana seensisee bulchaa cimaa ta’e bara 1830 fi yeroo kana keessatti ummanni zoonii Islaamummaa fudhate. Bara 1850tti Abbaan Jifaar 1ffaan erga du’anii booda ilmi isaa angafaa Abbaa Gomool teessoo mootummaatti ol ba’uuf tole. Sirni isaa daangaa dheeressuu fi namoota naannoo biroo maatii biyya bulchaa jiran waliin walqabsiisuudhaan beekama ture. Bara 1878 Abbaan Gomool erga du’anii booda Abbaan Jifaar 2ffaan aangootti dhufanii itti gaafatamummaa siyaasaa fi bulchiinsaa fudhatan.. Its capital was Agaro. This former kingdom was mostly located in an undulating valley; its extent is roughly the same as the modern woreda of Gommaan daangaa kaabaa Limmu-Ennarea, daangaa dhiha Gumma, daangaa kibbaa Geera, daangaa bahaa Jimma waliin qooddatte. Magaalaan guddoon ishee Agaaroo turte. Mootummaan duraanii kun irra caalaa gammoojjii dalgaa qabu keessatti argama ture; bal’inni isaa tilmaamaan woreda ammayyaa Gommaa wajjin wal fakkaata.

 Jimmaa: Abbaan Magal adeemsa ijaarsa mootummaa Jimmaa Abbaa Abbaa JifaarI (Gudaa) ibsaniiru. Bara sirna isaa wiirtuun bulchiinsa hirmata jedhama ture. Abbaa Jifaar Gudaa, mootii jalqabaa mootummaa kana seensisee bulchaa cimaa ta’e bara 1830 fi yeroo kana keessatti ummanni zoonii Islaamummaa fudhate. Bara 1850tti Abbaan Jifaar 1ffaan erga du’anii booda ilmi isaa angafaa Abbaa Gomool teessoo mootummaatti ol ba’uuf tole. Sirni isaa daangaa dheeressuu fi namoota naannoo biroo maatii biyya bulchaa jiran waliin walqabsiisuudhaan beekama ture. Bara 1878 Abbaan Gomool erga du’anii booda Abbaan Jifaar 2ffaan aangootti dhufanii itti gaafatamummaa siyaasaa fi bulchiinsaa fudhatan.:  Abba Magal stated the process of state formation of Jimma, the Father of Abba JifarI (Guda).  During his regime the center of administration was called hirmata.  Abba Jifar Guda, who was the first king that introduced the kingdom and became strong ruler in 1830 and in this time that the people of the zone embraced Islam.  In  1850, after the death of Abba Jifar I, his eldest son Abba Gomol favored to ascend the throne.  His regime was known for the boundary extension and the connecting of people of other localities with the ruling families. After the death of Abba Gomol in 1878, Abba Jifar II came to power and took political and administrative responsibility.

  1. V. Geera: Mootummaan Geeraa kan uumame Gunjiin, Mootii ogeessaa fi humna guddaa qabu yeroo sanaa akka ta’e mirkanaa’eera. Geeraan bara mootii Abbaa Bossoo caasaa mootummaa isaa guutuu akka fudhatutti fudhatama.. Gera: The kingdom of Gera is affirmed to be created by Gunji, a wise and powerful King of the time. Gera is assumed to take its full state structure during the regime of King Abba Bosso.

Godina Jimmaa irraa kan hafe naannoleen Gibee shanan mootummoota kaaba Itoophiyaatiin gara qulqulleessuutti fidanii waan turaniif Abbaan Jifaar xiqqaa fi guddaan daandii gibira waggaa waggaadhaan itti fufiinsaan hafee ture. Yeroo weerara Xaaliyaanii Jimmaan giddugala bulchiinsa naannoo kibbaa fi kibba lixaa biyyattii turte. Bara 1940 keessa Xaaliyaanonni biyyaa bahanii Jimmaa fi naannawa ishee gara mootummaa giddu-galeessa Itoophiyaa jalatti bulfamuutti garagalte .Aanaa Gommaa amma Sigimoo, Setemaa fi kutaa Lixaa (Aanaa Gumay yeroo sanaa) bulchiinsa Illu-Abbaa Booraa jalatti bulfamaa ture. Ethiopia and so that Abba Jifar remained more or less continuously with pavement of annual tributes.  During the Italian invasion, Jimma was an administrative center for southern and south western area of the country.  When the Italians left the country in 1940, Jimma and its surrounding areas turned to be ruled under the central government of Ethiopia .The present Sigimo, Setema and Western part of  Gomma district (The then Gumay district) were administered under Illu-Abba Bora province.

(Adapted from Socio-Economic Profile of Jimma Zone; May, 1997).

Jimmaan naannoolee Oromiyaa waggoota darban keessatti aadaa fi hambaa seenaa isheetiin beekaman keessaa tokko yoo taatu akkasumas weeredaa ollaa ishee kan akka Seka, Hirmata, Bonga, Asendaboo fi Gumay waggoota darban keessatti iddoowwan gabaa ummataaf beekaman turan waliin caasaa gabaa gaarii mudattee jirti. Meeshaaleen gabaa beekaman Buna, Gogaa, Mi’eessituu , fi Gaanfa Gaanfa (Ilkaan Saree) turan. Sababni guddaan ummatoonni gabaaf gara Jimmaa dhufaniif naannoon sun gabaa adda addaatiif mijataa waan tureef akkasumas qilleensi naannoo sanaa gaarii ture , iddoowwan seenaa hawwataa ta’an kanneen akka Masaraa Abbaa Jiffar ,bishaan yaa’aa fi kanneen biroos ni jiru . Bara 1988 dura lafti zoonii Jimmaa amma jiru harki guddaan isaa godina Jimmaa ykn Keffaa fi zoonii godina Illubabor jalatti tokko ta’ee ture. Bara 1988 keessa, ijaarsa Rippabiliika Dimookiraatawaa Itoophiyaa waliin, naannoo Jimmaa jala jirutti yoo ta’u; Kutaa Limmu, godina Keffaa fi godina Illubabor guutuun bifa haaraan caaseffamee naannoo bulchiinsa Illubabor kan magaalaa guddittii isaa Jimma taate uuma neighboring weredas such as Seka, Hirmata, Bonga, Asendabo and Gumay were the known market sites for the people during the previous years.  The known market commodities were Coffee, Skins, Spices , and Ivory (Elephant Teeth ).  The main cause of peoples coming to Jimma for market is that the area was comfortable for different market and also the climate of the area was good ,  there are also attractive historical sites such as Abba Jiffar’s Palace ,flowing water and others .  Before the year 1988, the vast majority of the current Jimma zone land was united under Jimma or Keffa province and zone of Illubabor province.  While during the year 1988, with the formation of Democratic Republic of Ethiopia, area under Jimma; Limmu part, Keffa province and the whole Illubabor province were structured in a newly manner and form Illubabor administrative region with its capital at Jimma.

Naannoon bulchiinsa Illubabor magaalaa Jimmaa akka handhuura naannoo bulchiinsaatti ilaaluun hanga dhuma bara 1991 itti fufee ture. Haa ta'u malee, yeroo ce'umsaa, bara 1992 mootummaan federaalaa ijaaramuun, zooniin Jimmaa harka caalu naannoo Illubabor dhabee Zoonii 12 naannoo naannoo biyyoolessaa Oromiyaa yeroo sanaa keessaa tokko ta'ee magaalaan Jimmaa handhuura godhatee ture. yeroo Amma Oromiyaan godina21 keessaa tokko godina Jimmaati., during the transitional period, 1992 with the formation of federal government, Jimma zone had lost the majority of Illubabor area and form one of the 12 Zones of Oromia national regional states of the time with Jimma town as capital. Now a days Oromiya is of 21 zones one of which is Jimma Zone.

Godinni kun latituudii kaabaa 70o13 – 8o56 fi latituudii bahaa 35049 -38038 gidduutti kan dheeratudha. Naannoo Oromiyaa Biyyaalessaa kutaa kibba lixaa keessatti argamti. Kaabaan zoonii Wollega Bahaa, Kaaba Bahaatiin zoonii shawaa Bahaa fi zoonii Shawaa Kibba Lixaa, kutaa Kibba Bahaa fi Kibbaatiin bulchiinsa SNNP, Lixaan ammoo zoonii Illubabor waliin daangeffamti049 -38038 east latitudes. It is located in the south western part of Oromiya National regional state. It is bordered by  East Wollega zone in the North, with East shawa zone and Southwest Shawa zone in North East, with SNNP administration in the South East and South part, and with   Illubabor zone in the West.

Sababa teessuma lafaa i.e. [wiirtuuwwan gabaa gurguddoo kan akka Finfinne fi Wellisotti dhihoo) zooniin kun oomisha biyya keessaa gabaaf dhiyeessuuf faayidaa guddaa waan qabuuf meeshaaleen barbaadamu hawaasaaf dhiyeessuuf haala mijataa uuma. Bu’uura bifa daangaa dhiheenya kanaa irratti hundaa’uun zooniin Jimmaa bal’ina lafaa waliigalaa km2 18,696.7 kan qabu yoo ta’u bal’inni isaa hundi qaama lafa jala ture. Zooniin kun bal’ina lafa waliigalaa naannichaa keessaa gara %5.4 ta’a. Limmuu Seekaa, Sigmoo fi Geeraa gara aanaalee bal’aa zoonichaa kan ta’an yoo ta’u, aanaaleen Botor Toley, Secka Chekorsa, Mana fi Gumay bal’ina zoonii xiqqaa ta’e qooddatu. Limmu Secka aanaalee zoonii bal’aa ta’an kan aanaalee xixiqqoo sana caalaa dachaa Sadii ol qabanidha. • Yeroo ammaa zooniin kun Aanaalee Baadiyyaa 20 fi Giddugala Magaalaa 2 fi bulchiinsa naannoo (Jimmaa)tti qoodamee qaamoleen duraanii waldaalee qonnaan bultootaa 516 of keessaa qaba. Giddugala magaalaa 31 qaba (Magaalota ummata 2000 ol qaban). Magaalaan Jimmaa handhuura Godina kanaati. geographical locations i.e. [near to the largest market centers like Finfinne and Welliso), the zone has a great advantage for accessing the local products to the market and creates favorable condition for the provision of the demanded commodities to the communities. On the basis of the recent form of the border, Jimma zone has a total surface area of 18,696.7 km2 at which  all area were under land body. The zone constitutes nearly 5.4% of the regional total surface area. Limu Seka, Sigmo and Gera become to the widest districts of the zone while Botor Toley, Secka Chekorsa, Mana and Gumay districts share the smallest areas of the zone. Limmu Secka is the widest districts of the zone that does have more than Three fold than those small districts.

  • Currently, the zone is divided into 20 Rural districts and 2 Urban Centers and local administration (Jimma) at which the former entities have been consisted of 516 peasant associations. It has 31 urban centers (Towns with more than 2000 populations). Jimma town is the capital of the zone.

ChoraBotor

Botor Tolay

Dedo

Mancho

Gera

Gommaan daangaa kaabaa Limmu-Ennarea, daangaa dhiha Gumma, daangaa kibbaa Geera, daangaa bahaa Jimma waliin qooddatte. Magaalaan guddoon ishee Agaaroo turte. Mootummaan duraanii kun irra caalaa gammoojjii dalgaa qabu keessatti argama ture; bal’inni isaa tilmaamaan woreda ammayyaa Gommaa wajjin wal fakkaata

Gumay

Kersa

Limu Kosa

Limu Seka

     Nadhi Gibe

   Omo Nada

Omo Beeyyam

Setema

Seka Chokorsa

Shabe Somboo

Sokoru

Sigmo

Nadi Gibee

Nono Benja

 

 

Agaro Town 

Limu Gannet Town

Aba Jifar Palace is the most important heritage site in the Oromia Region of Ethiopia, and a symbol of Oromia cultural identity. Located on the outskirts of the city of Jimma, the capital of the region, the current Palace was built by King Aba Jifar II in the 1880s on a site located seven kilometers north of Jimma and chosen by the King’s father. At 2,000 meters above sea level, the site was selected for its commanding location, from which it was possible to monitor enemy movements, and because it was above the malaria-prone low lands of the town center. The Kingdom of Jimma grew to prominence due to its control of the caravan routes with the Kingdom of Kaffa to the south, and its connection to ports on the northern Somali coast, which linked it to major trade routes crossing the Indian Ocean. King Aba Jifar II’s father was the first ruler of Jimma to embrace Islam. The Oromia Region is now predominantly Muslim, and the Palace is considered a symbol of the origin of Islam in the region. The Palace is the oldest, largest and best preserved surviving example of traditional wooden architecture in Jimma. It is a fusion of traditional building technology from south-western Ethiopia and the Indo-Arab architectural style, which was common in settlements around the Indian Ocean. There are strong stylistic parallels between architectural features at the Palace and Indian mercantile architecture found in Zanzibar and along the mainland coast of East Africa. Other wooden buildings in Addis Ababa and elsewhere in Ethiopia were built in the Indo-Arab style, but none combined this style with traditional southern-Ethiopian building traditions. The Palace is an important indicator of cultural and mercantile links between the highlands of Ethiopia and the outside world. Although Aba Jifar Palace is a highly important structure in Oromia, and a protected historic monument in Ethiopia, its condition is a cause of serious concern. Many of the decorative wooden elements such as fascia boards, column capitals and decorated brackets, which give the structure its cultural and historical character, are disintegrating. A restoration project carried out in the past decade replaced damaged decorative elements with unsympathetic reproductions that detract from the site’s authenticity. There is evidence of subsidence in the masonry super-structure of the Palace and mosque, and much of the interior is in very poor condition. With the support of from the Ambassadors Fund for Cultural Preservation, WMF began a project at Aba Jifar Palace in November 2018 to lay the groundwork for a comprehensive conservation exercise at the site. With a focus on developing timber conservation methodologies and implementing trainings in timber conservation, this project will support urgent conservation work at the site.

Abiyi Ahmed(PHD)

Ethiopan Prime Minister Dr.Abiyi ahmd Ali

Jimma Zone is the Birth Place of Ethiopian Prime Minister DrAbiyi Ahmed specifically at Beshasha Town

Beshasha is a town  located in the Gomma woreda near Agaro, which is a part of the Jimma Zone in the Oromia Region. The town is well known for being the birthplace of Ethiopian prime minister and 2019 Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmed.

"BULCHUUN NAGEENYA"

JECHUUN HOJII NAGEENYAA FI MISOOMAA BOONSAA HOJJACHAA JIRU !


BULCHAA GODINA JIMMAA


KAB. OBBO TIJJAANII NAASIR

"

#Kan_jalqabne_ni_xumurra!

Godina Jimmaatti Ijaarsi Galma Giddu Gala Aadaa Shanan Gibee Bu'uuruma Woliigaltee Keenyaatiin Cimee Hojjatamaa Jira Jedhan Wolitti Qabaan Koree Projektii Fi I/A Bulchaa Godina Jimmaa Obbo Yuusuf Shaaroo!

.

Higher Managements (Organizing Committee) Of Jimma Zone

Obbo Tijjaanii Naasir
Obbo Yuusuf Shaaroo
Obbo Masarat Hayluu
Obbo Warquu Boggaalee
Aadde Najaat Kadiir

DIZAAYINII GALMA AADAA SHANAN GIBEE

JIMMAA THE ORIGION LAND OF COFFEE ARABICA
(jimma the origion land of coffeeArabica )

total Populations live in jimma Zone

+
DHIIRA
+
DUBARA
+
IDA'AMA
Ergama:-Sirna Kominikeeshinii bi'a qabeessa diriirsuudhaan mootummaa fi ummata giddutti wal hubannaa jaarii uumuu
Mul'ata :- Bara 2022tti ummata ejjennoo mootummaa irratti hubannoo sirrii argatee imala badhaadhinaa eegale arguu
Duudhaalee:-madda odeeffannoo amanamaa ta'uu-jijjiiramaaf dhaabbachuu-dursanii agamuu-danoomina kabajuu-iftoomina qabaachuu-ilaafi ilaameen hojjachuu

some of Tourist Attraction Area In Jimma Zone

Masaraa Moottii Abbaa Jifaar

  1. Masaraan Abbaa Jifaar umurii dheera kan qabu ta’e,mootiin  Abbaa Jifaar 1ffaa Abbaa Jifaar 2ffaan masaraa kan keessa ta’anii biyyaa bulchaa turan. Akkaataan ijaarsa Masaraan kanaa  qaroomina Jimmaa keessatti iddoo guddaa kan qabuufi gamoon isaa ammas kan nama hawwatuudha.

Finca'aa Gibee

Fincaa’aan gibe nannoon isaa bosonaan kan haguugame ta’ee, hawwatuummaa olaanaa waan qabuuf lammiilee biyya keessaafi alaatiin baayyinaan kan daawwatamaa jiruudha. Aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti argama. Finfinnee irraa Km 370 fagaatee argama. Magaalaa Jimmaa irraa Km 24 fagaatee argama

 

 


Haroo calalaqii

Haroon calalaqii haroo uumamaa ta’e bishaan ballina lafaa hek. 54 irratti dabali’ee argama. Haroon kun roobii,qurxummii fi allaattiwwan babbareeduu gosa adda addaatu argama. Aanaa Cooraa Botor keessatti argama.Finfinnee irraa Km 466 fagaatee argama. Magaalaa Jimmaa irraa Km 120 fagaatee argama

 

Koobiin Daraar AbbaltiiKoobiin Daraar Abbaltii kan argamu  Godina Jimmaa Aanaa Sokorruutti ganda Abbaltii keessatti kan argamuu

koobiin kun Iddoowwan hawwata Turizimii Aanaan Sokorruu Qabdu keessaa baayyee Hawwataa kan ta’eedha

If You Choose Jimma you will Satisfy by your choice

Enjoy with Jimmaa coffee

The Land of Honey

Abba Jifar Palace

Top Hotel Service At Jimma

1.CENTRAL HOTEL

2.HONEY LAND HOTEL

3.TOURIST HOTEL

 

4.BONI HOTEL

5.AWETU GRAND HOTEL

6.ARAMAIC HOTEL
 

 

7.SYF HOTEL 

8.DOLOLO HOTEL

9.LALO HOTEL